Ontwerpbesluiten vijf Speciale Instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
22 mrt 2012
Productnummer
2012-021

De Vlaamse Regering heeft voor een tweede reeks speciale beschermingszones (SBZ) de instandhoudingsdoelstellingen en de prioriteiten principieel goedgekeurd en aan de Minaraad en de SALV voor advies voorgelegd. Het betreft vijf speciale beschermingszones. De SALV en de Minaraad brachten een gezamenlijk advies uit over de algemene aandachts- en discussiepunten die in de vijf dossiers naar voren komen. De twee voornaamste worden hieronder weergegeven.

Discussiepunt: grootte doelstellingen en kalibratie
De Raden bevelen aan dat dit discussiepunt meegenomen wordt naar de werkgroep “kalibratie” van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). In deze werkgroep dient een duidelijk afwegingskader te worden uitgewerkt, zodat zowel de voorwaarden uit de Habitatrichtlijn als de socio-economische randvoorwaarden meespelen. Daar de ruimtelijke allocatie van de doelstellingen pas duidelijk zal worden tijdens de implementatiefase van het instandhoudingsdoelstellingen (IHD)-proces, verwijzen de Minaraad en de SALV eveneens naar de werkgroep “instrumentarium en implementatie”.

Voor wat de bosdoelstellingen betreft, schetsen de Raden de drieledige problematiek: (1) de verschillende manier waarop de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen (G-IHD) voor bossen werden geformuleerd; (2) het feit dat de bosdoelstellingen zeer ambitieus zijn; en (3) de onduidelijkheid over het juridische kader.

Discussiepunt: ecologische verbindingen als IHD
In het advies wordt de visie van de natuur- en landbouworganisaties op de realisatie van verbindingen afzonderlijk weergegeven. De natuurorganisaties stellen dat er twee soorten verbindingen zijn die de Europese natuurrichtlijnen opleggen: (1) verbindingen voor het bereiken van de gunstige staat van instandhouding (GSVI voor habitats, habitattypische soorten en bijlagesoorten); en (2) verbindingen voor het verzekeren van de coherentie van het Natura 2000 netwerk. De in het advies voorgestelde aanpak gaat enkel in op verbindingen voor bijlagesoorten, waardoor er nog heel wat (juridische) onzekerheid blijft bestaan over de andere verbindingen m.b.t. het bereiken van de GSVI voor habitats en soorten. De landbouworganisaties stellen dat verbindingen enkel kunnen opgenomen worden als prioritaire maatregel als ze daadwerkelijk essentieel zijn voor het bereiken van de GSVI van bijlagesoorten en mits akkoord in de Vlaamse overleggroep.

Om de realisatie van noodzakelijke verbindingen te bewerkstelligen, stellen de Raden een stappenplan voor, gebaseerd op de voorgestelde methodiek van ANB: (1) Stap 1: de lokale nood aan verbindingen wetenschappelijk onderbouwen in een motiveringsnota; (2) Stap 2: de realisatie van verbindingen als prioritaire inspanning opnemen in het besluit over de IHD per speciale beschermingszone (S-IHD per SBZ).

De Minaraad en de SALV halen drie belangrijke punten aan, die men in rekening moet brengen bij de verdere uitwerking van dit stappenplan: (1) een goede invulling en implementatie van soortenbeschermingsprogramma’s; (2) de relatie met Rode Lijsten; en (3) aandacht voor artikel 10 van de Habitatrichtlijn.

De Raden keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Koen Carels Koen Carels
: Functie secretaris
: Organisatie SALV
: E-mailadres kcarels@serv.be
: Telefoon 0499 59 37 16


Downloads

Ontwerpbesluiten vijf Speciale Instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD)

Download (grootte: 175.4 KB, type: application/pdf)