Definitieve erkenning en uitbreiding werkingsgebied Regionaal Landschap De Voorkempen

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
24 mei 2012
Productnummer
2012-031

Het Regionaal Landschap De Voorkempen vraagt dit jaar de definitieve erkenning aan. In 2009 bracht de Minaraad een positief advies uit over de voorlopige erkenning van dit regionaal landschap (RL).

De Minaraad stelt vast dat de bestuursorganen van het RL samengesteld zijn conform het Erkenningsbesluit. In navolging van eerdere adviezen vraagt de Raad om er voldoende over te waken dat de praktische werking en de inspraak- en taakverdeling van het RL niet in het gedrang komen door de uitgebreide samenstelling van de algemene vergadering. De Raad beveelt aan om de samenwerking met de bosgroepen, die adviserend lid zijn van het RL, in de toekomst verder uit te bouwen, evenals met de landeigenaars, die alle belangrijke partners zijn in de open ruimte.
Het werkingsgebied van het RL en de vooropgestelde uitbreiding ervan voldoen aan de formele en inhoudelijke vereisten van het Erkenningsbesluit. De Raad merkt wel op dat er in het dossier geen inschatting gegeven wordt van de projectmatige, organisatorische en financiële impact van de uitbreiding van het werkingsgebied.
De Minaraad benadrukt dat het RL haar gebiedsgerichte en thematische activiteiten op gestructureerde wijze verder moet uitbouwen.
De Minaraad adviseert de aanvraag tot definitieve erkenning unaniem positief.

Downloads

Definitieve erkenning en uitbreiding werkingsgebied Regionaal Landschap De Voorkempen

Download (grootte: 43.3 KB, type: application/pdf)