Het verlenen van subsidies beheerovereenkomsten met toepassing van het Vlaams PDPO 2014-2020 (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
19 jun 2014
Productnummer
2014-021

De Raden werden om advies gevraagd over het Voorontwerpbesluit beheerovereenkomsten dat uitvoering geeft aan de maatregelen en submaatregelen met betrekking tot beheerovereenkomsten in het Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III). Plattelandsontwikkeling maakt deel uit van de tweede pijler van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid. In deze tweede pijler is steun vervat die indirect en voorwaardelijk plattelandsactoren ten goede komt.

De strategische nota aan de basis van PDPO III en de maatregelenfiches beheerovereenkomsten binnen het PDPO III waren reeds het voorwerp van voorafgaand, gezamenlijk advies van de SALV en de Minaraad3 4. Deze adviezen geven de toetsingscriteria die de Raden gebruiken voor het Voorontwerpbesluit Beheerovereenkomsten; voor het advies over de maatregelenfiches is voornamelijk hoofdstuk 9, over de “roze” cluster, van belang.

De Raden staan achter de principes van beheerviisies en beheergebieden, maar vragen om enkele cruciale aanpassingen door te voeren aan het Voorontwerpbesluit Beheerovereen-komst, conform het advies 13|059: voorzie een definitie voor de term "basiskwaliteit natuur", koppel concretere doelstellingen aan de (sub)maatregelen en beheergebieden en test op ecologische effectiviteit (vb. vermijd principe van ecologische val) en waak over een goed nabuurschap in functie van de doelen. De Raden vragen verder opnieuw om een open focus qua actoren te behouden en zetten hun visie op het "subsidiabel areaal" uiteen. 

Een belangrijke voorwaarde voor een correcte implementatie van deze regelgeving is volgens de Raden een goede advisering en begeleiding van de betrokken landbouwers. De Raden pleiten voor een integrale, structurele aanpak hiervoor.

Tot slot vestigen de Raden nogmaals de aandacht op het ontbreken van een aangepast monitoringsysteem en een nulmeting. Dit is nochtans cruciaal om de resultaten van deze maatregelen op gebiedsniveau te kunnen opvolgen.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Het verlenen van subsidies beheerovereenkomsten met toepassing van het Vlaams PDPO 2014-2020

Download (grootte: 85.1 KB, type: application/pdf)