Genetische rijkdommen - Protocol van Nagoya (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
20 sep 2018
Productnummer
2018-016

De Minaraad en SALV ontvingen de adviesvraag over het voorontwerp van decreet betreffende de toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen die voortvloeien uit hun gebruik op 24 juli.

De Raden onderschrijven de basis en de doelstellingen van de Conventie over Biologische Diversiteit en het daaruit voortvloeiende Protocol van Nagoya, met name de eerlijke en billijke verdeling van voordelen die voortkomen uit het gebruik van genetische rijkdommen en een regeling voor de toegang tot deze rijkdommen met het oog op het bijdragen aan het behoud van biologische diversiteit en het duurzaam gebruik ervan.

De Raden wijzen op het belang van een degelijke en tijdige implementatie van deze regelgeving, maar menen dat de onderbouwing van de keuze van de Vlaamse Regering om geen PIC en MAT voor het gebruik van Vlaamse genetische rijkdommen in te voeren, zoals vermeld in de memorie van toelichting, verder onderbouwd moet worden. De Raden vragen ook om over de implementatie blijvend af te stemmen met de verschillende gewesten en het federaal niveau en te streven naar een zelfde regeling voor gans België.

De Raden vragen om te onderzoeken of een breed samengesteld platform met relevante expertise kan worden ontwikkeld ter ondersteuning in de te doorlopen toezichthoudingsprocedures, waarvoor de aangestelde toezichthouder de eindverantwoordelijke is.

De Raden zijn van mening dat de uitvoering van deze regelgeving een minimum aan mensen en middelen vereist. De Raden zich af waarom voor het ANB als toezichthoudende overheid is gekozen en of deze keuze wel de juiste is. De Raden wijzen hierbij ook op het belang van netwerken en samenwerken met andere administraties en diensten en vraagt om hier ook verder op in te zetten.

Als laatste wijzen de Raden op het feit dat er nog vele onduidelijkheden en vragen overblijven die niet in het kader van dit advies worden behandeld. Het betreft onder andere vragen die soms ook op Europees vlak nog verdere bespreking behoeven.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Co-auteur(s)
: Naam Pieter De Graef
: Organisatie SALV
: E-mailadres pdgraef@serv.be
: Telefoon 02 20 90 138


Downloads

Advies genetische rijkdommen - Protocol van Nagoya

Download (grootte: 83.6 KB, type: application/pdf)