Bescherming waardevolle bossen

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
20 sep 2018
Productnummer
2018-019

Het voorontwerp van decreet voorziet in een nieuwe decretale basis voor bosbescherming in Vlaanderen. Vooreerst vindt de Minaraad het positief dat er verder werk is gemaakt van een nieuwe regeling voor het beter beschermen van bossen. De Raad heeft evenwel vragen bij de impact van deze regeling en de afstemming met ander beleid. Bovendien is deze voorgestelde regeling complex.

De Minaraad is evenwel van mening dat het bosbeleid (en bij uitbreiding het natuur- en omgevingsbeleid) in zijn totaliteit moet worden bekeken. Een integrale benadering voorkomt immers dat vooruitgang in het realiseren van één bepaalde doelstelling de realisatie van andere doelstellingen hypothekeert.

De Raden stellen verder vast dat er voor het nemen van de beslissing over de ontheffing in het decreet geen criteria voor de opmaak van een beslissingskader worden vooropgesteld. De Raad vraagt om hierover duidelijke en transparante regels vast te stellen.

Daarnaast is het beschikbare budget bepalend voor het al dan niet of slagen van dit voorstel van voorontwerp. Het is voor de Raad moeilijk om in te schatten of er voldoende budget voorhanden is en zal zijn om te komen tot een afdoende bescherming van (kwetsbare) bossen en de effectieve doorwerking van dit voorstel in de praktijk.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads