De economische functie van bos in het Vlaamse Gewest

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
22 mei 2014
Productnummer
2014-017

De "economische functie van bossen in Vlaanderen" is, als beleidsthema, de laatste jaren relatief ongeëxploreerd gebleven. Daarom heeft de Permanente Werkcommissie Bosbeleid van de Minaraad hierover in de loop van 2013 een uitgebreid studiedocument (of oriëntatienota) opgemaakt, met een beschrijving van de problematiek in al zijn aspecten.

Op basis hiervan stelde de Minaraad op 22 mei een briefadvies vast. Bossen leveren tal van ecosysteemdiensten, die in meerdere of mindere mate ook in geldtermen kunnen uitgedrukt worden. Omdat de waarden die bossen opleveren zo divers zijn, wordt er ook vanuit diverse perspectieven en met verschillende visies naar gekeken. De Minaraad is van mening dat een visievorming over de economische functie van bos een meerwaarde kan bieden voor het behoud, de ontwikkeling en de kwaliteit van de exploitatie van de Vlaamse bossen.

De Minaraad vraagt dan ook dat het beleid zo'n visie zou opmaken, en daarbij de principes van de recent goedgekeurde Europese bossenstrategie als leidraad zou nemen: (1) duurzaam bosbeheer, waarbij evenwichtig ingezet wordt op het multifunctionele karakter van bossen; (2) efficiëntie en optimalisatie van kansen voor plattelandsontwikkeling, groei en jobcreatie; (3) duurzame productie en consumptie van de door het bos geleverde producten en diensten. Bij deze visievorming moet er volgens de Minaraad ook afstemming gezocht worden met wat voortvloeit uit de Europese biodiversiteitsstrategie.

De Minaraad pleit er voor om deze visie in te zetten als basis voor een stimulerend beleid, waarbij er onder meer sprake is van de nood aan een stimulerend financieel kader, aan een evenwichtige uitvoering van de recente bijstellingen in de natuur- en boswetgeving en aan het bevorderen van het maatschappelijk draagvlak - met daarin dan een belangrijke opgave weggelegd voor de bosgroepen, die immers de vele boseigenaars mee moeten ondersteunen in hun bosbeheer in functie van die visie.

De Minaraad wijst er ten slote op dat de realisatie van een dergelijke visie ook een degelijke onderbouwing op basis van voldoende cijfermateriaal vereist. De Raad vraagt dan ook om de nodige data samen te brengen, bv. inzake de huidige houtvoorraad en de toekomstige verwachtingen en noden inzake houtproductie.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Briefadvies: De economische functie van bos in het Vlaamse Gewest

Download (grootte: 64.9 KB, type: application/pdf)

Oriëntatienota: De economische functie van bos in het Vlaamse Gewest

Download (grootte: 468.1 KB, type: application/pdf)