Wildschade- en Graslandbesluit

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
29 apr 2009

Het ontwerpbesluit voor de vergoeding van wildschade die veroorzaakt wordt door niet-bejaagbaar wild, regelt ook de vergoeding van schade door beschermde soorten en verstrengt de bescherming van historische permanente graslanden. In de toelichtingsnota wordt echter enkel uitvoerig informatie verschaft over wildschade. Ook de RIA ontbreekt. De Raad betreurt deze twee vaststellingen.

In het algemeen staat de Raad positief tegenover een vlottere uitbetaling van de economische schade die niet-bejaagbare soorten veroorzaken als deze schade belangrijk is en niet voorkomen kon worden. De Raad heeft wel bedenkingen bij de zeer specifieke invulling van het begrip ‘belangrijke wildschade’. Dit leidt tot een zeer ongelijke behandeling van de gevallen waarin er wildschade is. Tevens wijst de Raad op het financiële aspect en formuleert hij diverse juridische bedenkingen. Hij wijst onder meer op de nadelen van de keuze voor een aansprakelijkheidsregeling.

De Raad vindt de voorgestelde uitbreiding van de schaderegeling naar beschermde soorten toe onvoldoende onderbouwd. Hij wijst onder meer op de verschillende decretale basis voor de twee regelingen (Jachtdecreet, Natuurdecreet). Bovendien is er de onduidelijkheid over wat verstaan kan worden onder beschermde soorten omdat het betreffende uitvoeringsbesluit nog niet goedgekeurd is. De Raad stelt ook vast dat het toepassingsgebied zeer sterk kan uitbreiden door deze regeling.

Ten slotte formuleert de Raad bedenkingen bij de wijzigingen aan de regeling van vegetatie en kleine landschapselementen. Hierbij benadrukt de Raad de nood aan een betere bescherming van historisch permanent grasland. De voorgestelde regeling is hiertoe volstrekt onvoldoende. De Raad dringt aan op een moratorium voor het scheuren van historisch permanent grasland in speciale beschermingszones zolang de instandhoudingsdoelstellingen en maatregelen voor deze gebieden niet definitief vastgesteld zijn. De Raad doet ook een aantal voorstellen voor de verbetering van de voorgestelde procedure.

Downloads

Advies over het besluit betreffende de vergoeding van wildschade veroorzaakt door niet-bejaagbaar wild en vergoeding van schade door beschermde soorten en tot wijziging van het besluit van 23/07/1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het Natuurdecreet

Download (grootte: 278.0 KB, type: application/pdf)