Vaststelling van een code van goede natuurpraktijk voor het beheer van waterlopen

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
21 mei 2015
Productnummer
2015-011

Op 28 april 2015 ontving de Minaraad een adviesvraag inzake een Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een code van goede natuurpraktijk voor het beheer van waterlopen zoals vermeld in artikel 14, §2, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Reeds in 1998 werd er een vergelijkbare code voor goede natuurpraktijk ingevoerd, in de vorm van een bijlage bij de omzendbrief LNW/98/01.

De voorliggende code is tot stand gekomen op grond van een overleg binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeheer (CIW). Omwille van deze wijze van totstandkoming en de meer strategische taakstelling van de Minaraad, gaat de Raad in het hiernavolgende niet in op de afzonderlijke technische aanwijzingen die in deze code vervat zijn.

De nieuwe code geeft aan welk type onderhoudswerken kunnen worden beschouwd als ‘normale onderhoudswerken’ conform artikel 13, § 6, 4°, van het decreet Natuurbehoud. Er wordt tevens een opdeling in bevaarbare en onbevaarbare waterlopen en een gebiedsspecifieke verfijning ingevoerd.

De Minaraad is van mening dat zowel de inhoudelijke als de gebiedsspecifieke verfijning kan leiden tot een beter beheer van waterlopen. Naar aanleiding van de stelling, in de RIA, dat slechts 1/9 van de dossiers zou worden uitgevoerd op grond van deze procedure van regulier onderhoud, suggereert de Raad om inzake deze nieuwe code de nodige informatie te verspreiden onder alle betrokkenen.

Ook vraagt de Raad om tijdens de beginperiode van de inwerkingtreding van deze nieuwe code het nodige toezicht te voorzien op de correcte toepassing ervan. Verder gaat de Minaraad akkoord met de evaluatie van deze code binnen de werkgroep Ecologisch Waterbeheer van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, maar vraagt om hierbij ook het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek te betrekken zodat er een optimale afstemming kan gebeuren met het beleid inzake de instandhoudingsdoelstellingen alsook de vertegenwoordigers van de actoren in de open ruimte, aangezien zij ook gevolgen ondervinden van het gevoerde beheer.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Vaststelling van een code van goede natuurpraktijk voor het beheer van waterlopen

Download (grootte: 105.1 KB, type: application/pdf)