Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
22 okt 2015
Productnummer
2015-022

Dit ontwerp van decreet betreft de instemming met het Verdrag inzake het Europese Bosseninstituut. De Minaraad wenst dit Verdrag en toetreding tot deze instelling ook te situeren in de context van de recent vastgestelde Bossenstrategie van de Europese Unie.

In deze strategie is er een belangrijk luik vervat met betrekking tot de verbetering van de kennisbasis. En ook de resolutie, aangenomen door het Europees Parlement op 28 april 2015, benadrukt het belang daarvan, evenals de uitwisseling van de resultaten.

Het Europese Bosseninstituut kan in de implementatie van de vermelde strategie aldus een belangrijke rol vervullen. De Raad adviseert dan ook om, als Lidstaat, mee de samenhang te bewaken en te bevorderen tussen enerzijds de activiteiten van dit Instituut en anderzijds de verdere implementatie van de Bossenstrategie. Vanuit die benadering ondersteunt de Minaraad de beslissing tot instemming van de Vlaamse Regering.

Tot slot wijst de Minaraad erop dat het om een gemengd federaal/gewestelijk verdrag gaat. De Minaraad stelt daarom voor om ook de andere bevoegde overheden te vragen om spoedig met dit verdrag in te stemmen.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut

Download (grootte: 23.0 KB, type: application/pdf)