Besluit continuering groenjobs

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
03 feb 2024
Productnummer
2024-006

De Minaraad bracht advies uit inzake het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 houdende toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers, wat betreft de continuering van de groenjobs.De Minaraad vindt het positief dat dit ontwerp zorgt voor een continuering van deze ondersteuning. 

Op grond van Europese regelgeving dient overcompensatie te worden vermeden. Dit werd opgenomen in artikel 6, derde lid, van het besluit, gezien dit stelt dat er geen cumulatie kan gebeuren met andere compensaties van de Vlaamse overheid voor dezelfde taken.De Raad onderschrijft het principe van het vermijden van oversubsidiëring of dubbele subsidiëring.  

Met de voorgestelde wijziging van artikel 4 wordt vanwege de gewijzigde natuurregelgeving evenwel niet alleen de term “erkende natuurreservaten” gewijzigd, maar wordt eveneens voorzien dat de groenjobarbeiders niet meer mogen worden ingezet op percelen die gevat zijn door een goedgekeurd natuurbeheerplan type 2, 3 of 4 en waarop natuurstreefbeelden van toepassing zijn waarvoor de beheerder reeds reguliere beheersubsidies ontvangt.  

Aangezien de subsidiëring van geïntegreerd natuurbeheer maar 80% van de werkelijke kosten dekt (90% ingeval PAS-gerelateerd), bepaalt het besluit van 14 juli 2017 inzake geïntegreerd beheer van natuur dat cumulatie mogelijk is. Bovendien lag de hoogte van het bedrag van de compensatie voor een groenjobarbeider in 2013 maar op ¼ van de totale loonkost van een arbeider binnen de Vlaamse overheid. De Minaraad is van mening dat er hierbij dus geen sprake is van dubbele financiering en vraagt om artikelen 4 en 6 in die zin te wijzigen. 

Artikel 6, stelt dat de minister het bedrag kan wijzigen naar aanleiding van een aanpassing van de gezondheidsindex. De Raad stelt hierbij vast dat het basisbedrag ongewijzigd blijft ten opzichte van 2013 en de optie tot indexering werd nog nooit toegepast. De Raad merkt bijkomend op dat de loonkosten sinds 2013 enorm gestegen zijn. De Raad vraagt daarom om als eerste een aanpassing door te voeren aan het basisbedrag en de compensatie voor een groenjob op te waarderen tot € 6500 en dit bedrag vanaf nu ook jaarlijks te indexeren. 

Afsluitend vindt de Raad het een goede zaak dat de intekenperiode gewijzigd wordt naar een periode van vijf jaar in plaats van drie aangezien dit toch aanzienlijk meer zekerheid geeft. 

Voka, UNIZO en Boerenbond onthouden zich bij dit advies.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Advies Besluit continuering groenjobs

Download (grootte: 310.5 KB, type: application/pdf)