Ontwerp van besluit met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
19 mrt 2009

Met het Soortenbesluit beoogt de Vlaamse Regering een vereenvoudiging van de sterk versnipperde wetgeving voor soortengericht natuurbehoud en de opheffing van een aantal besluiten. De Raad bracht in 2007 al advies uit over het voorontwerp van het soortenbesluit en is in het algemeen verheugd dat de regering in belangrijke mate tegemoet gekomen is aan een reeks aanbevelingen van de Minaraad. Hij was evenwel ontgoocheld over de beperkte adviestermijn.

De Raad vraagt alle partners volwaardig te betrekken bij de inventarisatie. Daarom betreurt de Raad dat het ontwerpbesluit enkel de coördinatierol van het INBO vastlegt, maar geen regeling uitwerkt voor de inbreng met kwaliteitsgarantie van de andere partners. De Raad vraagt tevens aandacht voor monitoring en voor de snelle vaststelling van de bestaande rode lijsten.

De Minaraad wil ook een verdere verduidelijking van de (wetenschappelijke) criteria die gebruikt werden bij de opmaak van de soortenlijsten. Hij formuleert bedenkingen bij de uitholling van de basisbescherming van de categorie 1-soorten. Voka, Unizo en VHBR formuleren hierbij een standpunt. De Raad vraagt de regering ook de maatregelen die gelden voor de categorie 5-soorten en de maatregelen voor actieve soortenbescherming verder te verduidelijken. Hij dringt erop aan dat actieve soortenbescherming mogelijk moet zijn voor alle beschermde soorten. Voka, Unizo en Vlaamse Hoge Bosraad formuleren hierbij een standpunt. De Raad pleit verder voor een duidelijk uitgewerkte inspraakprocedure bij de opmaak van de soortenbeschermingsprogramma's. Een verplichte adviesvraag aan de Minaraad (een taak voor de nieuw op te richten permanente commissies natuur, bos, jacht en/of riviervisserij) kan daaraan voldoen.

Ten slotte spreekt de Raad zich uit over de maatregelen voor soortenbeheer. Binnen de huidige context, met de huidige kennis en het huidige beschikbare instrumentarium is een globale, gebiedsdekkende bestrijding van de vermelde soorten niet nodig voor. De Raad beveelt aan om aalscholver, ekster, gaai, kauw, kale jonker, kruldistel en speerdistel niet op te nemen in de lijst van categorie 6-soorten. De Vlaamse Hoge Bosraad formuleert hierbij een standpunt.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Advies over het ontwerp van besluit met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Download (grootte: 85.9 KB, type: application/pdf)