Besluit assistentiehonden in reservaten en bossen

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
20 mei 2021
Productnummer
2021-011

Op 2 mei 2021 ontving de Minaraad de adviesvraag inzake het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten wat betreft de toegang voor assistentiehonden. 

Algemeen onderstreept de Minaraad het algemeen belang van voldoende natuur op wandelafstand voor alle Vlamingen en waardeert de Raad dan ook de inspanningen die hiertoe door de minister worden genomen. Ook erkent de Minaraad het belang van assistentiehonden voor mensen met een beperking en onderschrijft de Raad dat deze op een kwalitatieve manier dienen te worden opgeleid. De Minaraad meent evenwel dat het voorzien van een algemene uitzondering voor deze assistentiehonden via artikel 3 van het besluit betreffende de toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten niet wenselijk is om onderstaande vier redenen.  

Als eerste stelt de Minaraad  zich de vraag of deze opleidingscentra in overleg met het ANB en/of beheerders van natuurterreinen niet kunnen komen tot speciaal daartoe en op maat ingerichte hondenzones, zoals gedefinieerd in artikel 1, 15. 

Als tweede is er het aspect van het voorzorgsprincipe en de mogelijke schade aan de natuur door loslopende honden. Uit diverse wetenschappelijke artikels blijkt dat er een betekenisvolle impact kan zijn van loslopende honden (en, overigens, van recreatie in het algemeen) op de biodiversiteit in een gebied. Zeker in speciale beschermingszones zou deze besluitwijziging strijdig kunnen zijn met de vereisten van de Vogelrichtlijn (zeldzame grondbroeders) of kunnen leiden tot schending van artikel 6.2 (verslechteringsverbod) of zelfs artikel 6.3. (passende beoordeling) van de Habitatrichtlijn. 

Als derde argument wijst de Minaraad in dat verband op het gegeven dat het verschil tussen een assistentiehond en een gewone hond voor de handhavers op eenvoudige wijze vast te stellen zal zijn bij een control maar andere hondeneigenaars zullen een dergelijk onderscheid niet altijd (kunnen) maken en derhalve mogelijk ertoe geneigd zullen zijn om, in navolging van het voorbeeld dat ze zien, ook hun eigen hond te los te laten lopen.  

Als vierde argument wijst de Raad op mogelijke interferentie met reeds bestaande toegankelijkheidsregelingen conform artikel 12octies, van het Natuurdecreet. Een kleine steekproef leert dat in dergelijke regelingen vaak is opgenomen dat honden aangelijnd moeten worden. De vraag is welke van beide regelingen zou primeren in geval de nu voorgelegde besluitwijziging wordt doorgevoerd. 

Boerenbond onthoudt zich bij dit briefadvies. 

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Advies Besluit assistentiehonden in reservaten en bossen

Download (grootte: 209.1 KB, type: application/pdf)