Instandhoudingsdoelstellingen IJzervallei (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
08 sep 2021
Productnummer
2021-018

Op 19 juli 2021 ontvingen de Minaraad en de SALV de adviesvraag inzake het ontwerpbesluit van  de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten voor de met toepassing van de Vogelrichtlijn aangewezen speciale beschermingszone “BE2500831-IJzervallei”. Dit dossier is het laatste in de rij van instandhoudingsdoelstellingendossiers.

De bij het dossier mee overgemaakte verslaggeving van de GOI maakt duidelijk dat deze zaak al uitvoerig is besproken door de maatschappelijke partners, evenwel voornamelijk in 2016. De Raden vragen zich af waarom dit dossier nu pas voor advies wordt voorgelegd.

Daarnaast wijzen de Raden op artikel 12 van het besluit van 3 april 2009, waarin wordt bepaald dat (1) de Minaraad jaarlijks een verslag zou krijgen inzake de prioriteiten voor de diverse gebieden en de in dat verband genomen instandhoudingsmaatregelen en (2) de verslagen in het kader van artikel 12 van de Vogelrichtlijn en artikel 17 van de Habitatrichtlijn aan de Minaraad voor advies moeten worden voorgelegd. De Raden vragen dat ook deze documenten voor advies zouden worden voorgelegd.

Tot slot verwijzen de Raden naar het Vlaams Natura 2000-programma 2016-2020, waarin wordt gesteld dat de opgemaakte instandhoudingsdoelstellingen conform de beslissingen van de Vlaamse Regering vast lagen tot 2020. Eveneens wordt vermeld dat deze eventueel zouden kunnen worden bijgesteld na een evaluatie die in 2019 zou worden doorgevoerd. Graag kregen de Raden inzicht in de stand van zaken met betrekking tot deze actie.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Co-auteur(s)
: Naam Wouter Vanacker
: Organisatie SALV
: E-mailadres wvanacker@serv.be
: Telefoon 02 209 01 37


Downloads

Briefadvies Instandhoudingsdoelstellingen IJzervallei

Download (grootte: 338.1 KB, type: application/pdf)