Voorontwerp van decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
27 sep 2012
Productnummer
2012-071

Op 6 juli 2012 heeft de Vlaamse Regering een voorontwerp van decreet betreffende landbouw- en visserijbeleid goedgekeurd. Dit voorontwerp bewerkstelligt de verdere omvorming van het federaal beleid tot een Vlaams decretaal kader, en voert enkele wetgevingstechnische aanpassingen door aan het bestaande decretale kader. Tot slot beoogt dit ontwerpdecreet de coördinatie van het integrale decretale kader inzake landbouw en visserijbeleid in één tekst.

Minaraad en SALV adviseerden samen over dit ontwerpdecreet en verwelkomen dit initiatief. Deze slotoefening zal de rechtszekerheid immers versterken en de bevoegdheden van de verschillende beleidsniveaus inzake landbouw en visserij duidelijker stellen. Inhoudelijk beoordelen de raden het voorontwerp als een sterke vertrekbasis voor een nieuw kaderdecreet.

De raden benadrukken echter de nood aan het creëren van een sterke samenhang, structuur en visie in het landbouw- en visserijbeleid, hetgeen momenteel in het voorliggend ontwerp ontbreekt. De integratie wordt met andere woorden nog niet voldoende geacht. De raden merken ook op dat er zeer uitgebreid wordt ingegaan op controle en sanctiebepalingen maar dat de vooropgestelde regels en maatregelen vrijblijvend worden geformuleerd.

De Minaraad en SALV keurden het advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Voorontwerp van decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid

Download (grootte: 719.6 KB, type: application/pdf)