Voorontwerp van besluit bij de wet op de riviervisserij

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
13 sep 2012
Productnummer
2012-058

Het advies over het besluit riviervisserij werd voorbereid in de PWC Riviervisserij. Met het besluit wilde de overheid een juridische en legistieke vereenvoudiging realiseren door herschikking, samenvoeging of inkorting van enkele bepalingen. De Minaraad sloot zich aan bij deze doelstellingen.

De Raad had bedenkingen bij de eenvormigheid en de eenduidigheid van de definities. Fundamenteler waren de opmerkingen van de Raad bij de tot stand koming van de lijst (bijlage 3) van oppervlaktewaterlichamen waar nachtvisserij en vissen in de paaitijd verboden is. De Raad vroeg zich af hoe die lijst tot stand was gekomen. Hij vroeg dat voor die waterlichamen waar de goede toestand/potentieel voor het kwaliteitsonderdeel vis nog niet bereikt is, rekening zou gehouden worden met het vissen in de paaitijd . Indien vissen in de paaitijd het bereiken van de goede toestand/potentieel zou vertragen, dan moet het vissen in die periode er verboden worden.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Voorontwerp van besluit bij de wet op de riviervisserij

Download (grootte: 53.0 KB, type: application/pdf)