Actieprogramma Vlaams plattelandsbeleidsplan (samen met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
24 jan 2013
Productnummer
2013-009

Het beleidsveld plattelandsbeleid is een jong beleidsveld. In 2009 werd het document “Naar een Vlaams plattelandsbeleidsplan” uitgebracht.
Dit document vormde de basis voor het actieprogramma dat nu ter advies voorligt. Beide documenten samen vormen het Vlaams plattelandsbeleidsplan.
De SALV en Minaraad steunen de doelstellingen van het actieprogramma en vinden het een stap in de goede richting van het coördineren van het plattelandsbeleid. Het programma dient echter verder uitgewerkt te worden tot een geïntegreerd actieprogramma plattelandsbeleid.

De Raden stellen echter vast dat er geen overleg plaatsvond met het middenveld bij het tot stand komen van het actieprogramma en vragen om voortaan het middenveld te betrekken, in het bijzonder bij de werking van het IPO.

De adviesvraag meldt dat het actieprogramma en de verleende adviezen voorgelegd worden aan het Bestuurlijk Overleg van het IPO. De Minaraad en SALV kunnen niet aanvaarden dat een advies nog bewerkt wordt alvorens het naar de Vlaamse Regering gaat. Strategische adviesraden hebben de decretaal bepaalde taak om advies te verlenen aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. Het ware dus beter geweest, mocht het IPO zijn inbreng gedaan hebben voor de bevoegde minister de adviesraden om advies vroeg.

In het algemeen merken de Raden op dat sommige acties zeer concreet beschreven worden terwijl anderen zeer vaag blijven.

SALV en Minaraad keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40


Downloads

Gezamenlijk advies met SALV over het actieprogramma van het Vlaams Plattelandsbeleidsplan

Download (grootte: 457.4 KB, type: application/pdf)