Voorontwerpdecreet BIV (Belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
08 sep 2011

De Vlaamse Regering heeft een ontwerp van nieuwe Belasting op Inverkeerstelling (BIV) klaar die rekening houdt met de milieukenmerken van wagens. De Vlaamse overheid wil zo het aankoopgedrag van individuele automobilisten sturen in de richting van voertuigen die de CO2-norm en luchtkwaliteitsnormen beter halen.

De Minaraad beschouwt het koppelen van milieukenmerken van personenwagens aan de BIV een eerste stap in de goede richting, maar vindt het ontransparante proces een kwalijke zaak. Bovendien ontbreken effectensimulaties in het dossier, waardoor het voor de Raad moeilijk is om goed onderbouwde uitspraken te doen over de performantie van de hervormde BIV. Daarom en omdat Europa de testcycli voor voertuigen nog meer in overeenstemming aan het brengen is met de reële emissies, vraagt de Raad om de evolutie van het wagenpark jaarlijks te evalueren en de rekensleutel zo nodig bij te sturen.

De voorgestelde rekensleutel voor de nieuwe BIV zet vooral in op CO2. De maatregel zal daarom in deze fase vooral impact hebben op de aankoop van sommige zware en oude wagens op de tweedehandsmarkt. Daarom stelt de Minaraad voor om de factor luchtkwaliteit (fijn stof, NOx) zwaarder te laten doorwegen in de formule. De Raad suggereert ook om sterker in te zetten op de keuze tussen benzine- en dieselwagens, waarbij benzinewagens de voorkeur moeten krijgen. Daarnaast pleit de Raad er ook voor om de BIV sterker te wegen op de auto’s met een uitstoot tussen de 100 en 150g CO2. Hierdoor zal de BIV meer effect hebben op de klimaatuitdagingen.

In het regeringsvoorstel zijn hybride en elektrische wagens vrijgesteld van BIV. Vrijstellingen voor elektrische en hybride wagens zijn voor de Raad niet wenselijk aangezien zij ook bijdragen aan onder meer de fileproblemen en de slijtage van de weginfrastructuur. De Minaraad pleit voor een maatregel die wagens met een hoge energie-efficiëntie stimuleert. Elektrische wagens die gevoed worden door windenergie hebben een energieverbruik van 0,125kWh/pkm. Voor hybride-benzinewagens en elektrische wagens op EU-mix liggen deze waarden respectievelijk op 0,319 en 0,349 kWh/pkm waar een gewone dieselmotor met een energieverbruik van 0.376 kWh/pkm nauwelijks slechter scoort.

Voor de Minaraad kan het stimuleren van elektrische wagens beter via andere instrumenten gebeuren. Onder meer daarom vraagt de raad dat er dringend werk gemaakt wordt van een ruimer fiscaal kader voor mobiliteit waarbij ook gekeken wordt naar onder andere de jaarlijkse verkeersbelasting, accijnzen, kilometerheffingen en bedrijfswagens. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met sociale aspecten (grote gezinnen, etc.) en verdelingsaspecten.

De Minaraad keurde het briefadvies goed. Boerenbond, Voka en Unizo onthielden zich.

Op de website van de Vlaamse Belastingsdienst vindt u een simulatietool om de BIV te berekenen. Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij Tania Van Mierlo.

Downloads

Briefadvies over voorontwerp van BIV-decreet

Download (grootte: 50.6 KB, type: application/pdf)