Voorontwerp van decreet voor de integratie van machtigingen en toestemmingen in de stedenbouwkundige vergunning

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
28 apr 2011

In de Visienota van 8 oktober 2010 ‘Versnellen van investeringsprojecten’ stelde de Vlaamse Regering een actie voor waarbij de machtigingen van onder andere weg- en waterwegbeheerders en andere sectorale machtigingen maximaal in de stedenbouwkundige vergunning worden geïntegreerd. Voor handelingen die een stedenbouwkundige vergunning vereisen, wordt het systeem van de bindende adviezen en machtigingen in de stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd en vervangen door een niet-bindend advies.

Om die reden werkte de Vlaamse Regering een wijzigingsdecreet uit om de betreffende bepalingen uit de wet op de Wateringen, de wet op de Polders, de wet op de Onbevaarbare waterlopen en het Rooilijnendecreet te vervangen of op te heffen. De Minaraad staat achter het idee van administratieve vereenvoudiging en optimalisering van het openbaar onderzoek bij investeringsprojecten. Toch heeft de Raad bij het voorliggende ontwerpdecreet een zevental opmerkingen en vragen m.b.t. de feitelijke vereenvoudiging, de helderheid en doorzichtigheid van de voorgestelde procedure en over de bijdrage van het voorstel tot een integrale visie op het waterbeleid.

Veel bouwaanvragen voor het aanbrengen van buitengevelisolatie stuiten op een weigering. Nochtans was het de bedoeling om het plaatsen van buitengevelisolatie steeds toe te staan, indien deze niet strijdig is met stedenbouwkundige voorschriften voor gevelmaterialen of beschermde dorpsgezichten. De wijziging aan het Rooilijnendecreet moet de toepassing van het decreet bijsturen. De Minaraad vindt deze rechtzetting een goede zaak.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Advies over de vereenvoudiging van machtigingen in de stedenbouwkundige vergunningsverlening

Download (grootte: 58.5 KB, type: application/pdf)