Voorontwerp Planlastendecreet

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
03 feb 2011

Het Planlastendecreet heeft tot doel de plan- en rapporteringsverplichtingen voor de lokale en provinciale besturen te verminderen. Het decreet biedt een verplichtend kader voor alle Vlaamse regelgeving waarbij de Vlaamse overheid gedurende meerdere opeenvolgende jaren periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen oplegt wanneer de lokale en provinciale besturen zich inschrijven in de doelstellingen van de Vlaamse Regering.

Enkele belangrijke elementen zijn:

  • de afstemming van de plan- en rapporteringsverplichtingen aan de lokale beleids- en beheerscyclus;
  • plannen en subsidieaanvragen zijn een onderdeel van de algemene meerjarenplanning;
  • de rapportering wordt gekoppeld aan de jaarrekening;
  • de voorspelbaarheid van inkomsten voor de lokale besturen afkomstig van de Vlaamse Regering moet redelijk geraamd kunnen worden;
  • het subsidiariteitsprincipe.

Het decreet is van toepassing op alle Vlaamse regelgeving die periodieke niet eenmalige, plan- en rapporteringvoorschriften oplegt aan lagere besturen.

De Raad heeft geen principiële bezwaren tegen meer efficiëntie en effectiviteit voor de lokale en Vlaamse overheden. Hij heeft in het verleden ook al gepleit voor meer efficiëntie en effectiviteit van het milieubeleid. Dat laatste mag voor de Raad niet in het gedrang komen door de doelstellingen van het planlastendecreet. De Raad ging daar uitvoering op in, in zijn advies over het MINA-Plan 4.

De Raad vraagt ook duidelijkheid over het toepassingsgebied. Enerzijds is het decreet van toepassing op alle Vlaamse regelgeving die periodieke niet eenmalige, plan en rapporteringsvoorschriften oplegt aan lokale besturen en anderzijds lijkt het decreet door de vermelding van een aantal in overeenstemming te brengen decreten het toepassingsveld te beperken. In de Memorie van Toelichting staat ook nog een lijstje van plannen die niet onder het toepassingsgebied vallen. Dat lijstje is volgens de Raad niet helemaal correct (deelbekkenbeheerplannen zijn niet eenmalig).

De Raad vestigt ook nog de aandacht op de relatie met de Samenwerkingsovereenkomst Milieu met de gemeenten. De Raad heeft geen problemen met de afschaffing van middelenverbintenissen voor milieuambtenaren, duurzaamheidsambtenaren, … Daarentegen wil hij garanties over het voortbestaan van de gemeentelijke milieuraden en daarom vraagt hij dat deze decretaal verankerd zouden worden.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads