Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
28 okt 2010

Het ontwerp van programmadecreet ter aanpassing van de begroting 2011 bevat verschillende wijzigingen aan bestaande regelgeving. De Minaraad gaat in zijn advies dieper in op een aantal hoofdstukken: oppervlaktewateren, vzw I-Cleantech Vlaanderen - Innovatie in Cleantech en de oprichting van het Vlaams Energiebedrijf.

De Raad heeft geen bezwaren tegen de bijsturing van de heffingen op waterverontreiniging voor bronbemalingen. Hij wijst er wel op dat het lozen van bronbemalingen op openbare riolen altijd moet vermeden worden als die riolen aangesloten zijn op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De wijziging aan het Grondwaterdecreet legt de nadruk op debietregistratie en op het principe van de waterbalans voor bedrijven. De Raad onderschrijft dit.

De Minaraad vindt de oprichting van de vzw I-Cleantech een goed initiatief. Maar om Cleantech niet langer te zien als een doel op zich maar eerder als een middel om tot vergroening van onze economie te komen, moet er vertrokken worden vanuit een systeembenadering en een transitiemanagement aanpak, waarbij de input van alle relevante maatschappelijke actoren essentieel is.

De Raad is tevreden dat de fundamenten gelegd worden voor de oprichting van het Vlaams Energiebedrijf. Niettemin formuleert hij nog enkele bedenkingen bij de voorgestelde activiteiten. Voor de Raad is de financiële hefboomfunctie van het Vlaams Energiebedrijf essentieel. Ook de afstemming met andere beleidsniveaus en –domeinen is noodzakelijk. Ten slotte stelt de Raad dat het Vlaams Energiebedrijf in het bijzonder oog moet hebben voor de sociale aspecten van het energiebeleid.

De Minaraad keurde het advies goed, mits onthouding van de SERV-partners.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011

Download (grootte: 81.8 KB, type: application/pdf)