Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten van 3 december 2009 betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
02 sep 2010

Het Verdrag over de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart werd op 9 september 1996 ondertekend door België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland. Aangezien zowel federale als gewestelijke bevoegdheden door het Verdrag in het geding zijn, is dit in de Belgische context een zogenaamd gemengd verdrag. De Federale overheid en de Gewesten moeten bijgevolg instemmen met de bekrachtiging van het verdrag. Voor Vlaanderen is dit gebeurd op grond van het instemmingsdecreet van 9 mei 2008. Omdat er voor de toepassing van de bepalingen van het Verdrag een samenwerking tussen de Federale Staat en de Gewesten noodzakelijk is, werd een samenwerkingsakkoord opgesteld dat nu ter goedkeuring voorlag.

In 2008 had de Minaraad onder meer vragen bij de milieugevolgen van het Verdrag en over de impact van het Verdrag op het behalen van de doelstellingen uit de relevante Europese en Vlaamse waterregelgeving. Het antwoord op deze vragen bleef uit, maar omdat de opmerkingen nog steeds actueel zijn, herhaalt de Raad ze.

Het Verdrag wijst de taak van nationaal instituut toe aan het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren (ITB). De informatiebundel die de Minaraad ontving, bevatte echter geen uitleg over de verdeelsleutel die gehanteerd werd, noch documenten die de werkingskosten onderbouwen. Bij gebrek aan achtergrondinformatie kan de Raad daar dus geen gefundeerde uitspraken over doen. De Raad is wel de mening toegedaan dat de parameters en de formule van de verdeelsleutel in de Samenwerkingsovereenkomst opgenomen had moeten zijn.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Advies samenwerkingsovereenkomst Rijn- en Binnenvaart

Download (grootte: 63.3 KB, type: application/pdf)