Programmadecreet 2014

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
17 okt 2013
Productnummer
2013-049

De Minaraad gaat naar aanleiding van deze adviesvraag over het programmadecreet bij de begroting 2014 in op de Vlaamse Fiscale Codex, op de voorgestelde wijzigingen aan de milieuheffingen, op de oprichting van het Fonds Bestuursrechtscolleges, op het Energiebeleid, op het planlastendecreet en op de wijzigingen inzake Onroerend Erfgoed / Regionale Landschappen.

De Minaraad stelt in dit advies onder meer het volgende:

De Minaraad heeft reeds in diverse adviezen uitspraken gedaan over een of meerdere van de belastingen die zijn opgenomen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. De Raad houdt zich dan ook aanbevolen om te adviseren in dat verband wanneer substantiële wijzigingen aan de orde zijn.

Inzake de wijzigingen aan de grondwaterheffing, meent de Minaraad dat ook de prijszetting voor irrigatiewater dient te beantwoorden aan de bepalingen van artikel 9 van de Kaderrichtlijn Water (kostenterugwinning en adequate prikkels in het licht van de doelstellingen). Meer algemeen inzake de voorliggende heffingswijzigingen aan het Grondwaterdecreet en het Materialendecreet herinnert de Minaraad aan zijn pleidooi om het heffingenbeleid niet te voeren door middel van eenmalige, punctuele wijzigingen in verband met sectorspecifieke heffingen maar door weldoordachte en gefaseerde heffingentrajecten vast te stellen die over meerdere jaren lopen.

In de context van de voorgestelde wijzigingen aan het Planlastendecreet, heeft de Minaraad recent vernomen dat een eerder uitgewerkte ontwerptekst over een milieuconvenant voor de gemeenten voor de periode 2014-2019 niet meer geagendeerd zal worden op de Vlaamse Regering. De Minaraad betreurt dat de Vlaamse overheid niet meer werkt aan een opvolger voor de Samenwerkingsovereenkomst Leefmilieu en ziet de meerwaarde van het afschaffen van de Samenwerkingsovereenkomst niet.

De sociaaleconomische partners die in de Minaraad vertegenwoordigd zijn, onthouden zich bij dit advies omdat zij hierover in het kader van de SERV advies uitbrengen.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads