Het ontwerpdecreet betreffende complexe projecten (met SALV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
04 jul 2013
Productnummer
2013-032

Minaraad en SALV zijn om advies gevraagd over het ontwerpdecreet betreffende complexe projecten. De Raden brengen hierover een gezamenlijk advies uit, dat werd voorbereid in het kader van de werkcommissie strategie en governance van de Minaraad.

De Raden waarderen het dat de Vlaamse Regering met voorliggend ontwerpdecreet tegemoet wil komen aan een terechte bezorgdheid om grote infrastructuur- en investeringsprojecten op een betere manier, met betere inspraak- en participatiemogelijkheden en binnen een redelijkere termijn te realiseren. De Raden hebben echter een aantal kritische vragen en opmerkingen bij voorliggend ontwerpdecreet.

Het ontwerpdecreet creëert een nieuwe besluitvormingsprocedure met enerzijds een zeer vage – en daardoor mogelijk zeer ruime – toegangsregeling maar die anderzijds wel een aantal verregaande rechtsgevolgen creëert. Het ontwerpdecreet biedt met name de mogelijkheid om af te wijken van plannen en beschermende maatregelen die tot stand zijn gekomen op basis van een andere besluitvormingsprocedure waar er een andere en mogelijk meer algemene belangenafweging aan de orde was.

De grote discretionaire beoordelingsbevoegdheid van de bevoegde overheid bij het nemen van een startbeslissing, kan volgens de Raden aanleiding geven tot een schending van het gelijkheidsbeginsel.

De mogelijkheid om aan een projectbesluit dermate verregaande rechtsgevolgen te verbinden, moet volgens de Raden beperkt worden toegepast. De Raden menen daarom dat de toepassing van het ontwerpdecreet moet worden gedifferentieerd in functie van verschillende “types” projecten waarbij de verregaande rechtsgevolgen van het voorkeurs- en projectbesluit moeten worden voorbehouden voor (publieke en private) projecten die voldoen aan een beperktere en duidelijk omschreven invulling van de notie "groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang" waarvan minstens de principes decretaal zijn vastgelegd. Volgens de Raden hoort deze beperktere en duidelijk omschreven invulling in belangrijke mate te steunen op de behoefte aan een breed vooroverleg en een volwaardig alternatievenonderzoek in de voorfase.

De mate waarin het ontwerpdecreet effectief zal leiden tot het sneller en beter realiseren van belangrijke investeringsprojecten zal volgens de Raden niet alleen bepaald worden door de nieuwe geïntegreerde besluitvormingsprocedure maar even zeer door de manier waarop deze procedure in de praktijk wordt toegepast. De Raden zijn daarom van mening dat de kwalitatieve procesaanpak in het ontwerpdecreet te vrijblijvend is opgevat.  

Gelet op het bovenstaande, missen de Raden een algemene evaluatiebepaling in het ontwerpdecreet. 

Het advies werd unaniem goedgekeurd. 

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Het ontwerpdecreet betreffende complexe projecten

Download (grootte: 327.5 KB, type: application/pdf)