Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
25 okt 2012
Productnummer
2012-073

De Minaraad weerhield voor zijn advies de vier hoofdstukken die van belang kunnen zijn voor het milieu- en natuurbeleid van de 24 hoofdstukken in het voorontwerp van decreet. De Raad stemde zonder bijkomende commentaar in met de wijzigingen aan de hoofdstukken over Energie en over het Fonds Waterhuishouding. Bij de wijzigingen van Hoofdstuk 10. Duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, merkte hij op dat de gelijkschakeling van afvaltarieven voor verwerking van afvalstoffen van “on site” en “off site” bodemsanering voor een aantal bedrijven die in Vlaanderen “on site” werken (hoge) onvoorziene kosten met zich meebrengt. De Minaraad vroeg een inventarisatie en dat eventuele milderende maatregelen voor de beoogde doelgroep getoetst worden op handhaafbaarheid en budgetneutraliteit.

Omtrent het Hoofdstuk 21. Financierende heffing stelt de Minaraad vast dat de berekening van een regulerende heffingsregeling nog ingewikkelder wordt door de invoeging van een financierende saneringsbijdrage. De aanpassing van de heffingsregeling / saneringsbijdrage is nog maar eens een ad hoc-aanpak, een geëxpliciteerd beleidskader voor de inzet van milieuheffingen ontbreekt. Het is wel positief dat vooruitgang geboekt wordt in de toepassing van het principe “de vervuiler betaalt” door het afbouwen van kruissubsidiëring. Ook de aanpak van tijdelijke lozingen en van noodlozingen krijgt instemming. Maar voor aansluitingen van die lozingen moet toestemming gegeven worden door de beheerder van de infrastructuur. De gemeenten en hun rioolbeheerders moeten ook betrokken worden bij de procedures en meldingen van die lozingen en ze moeten inzicht hebben in de contracten voor lozingen op hun grondgebied.
 

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

Download (grootte: 152.1 KB, type: application/pdf)