Ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, aangenomen in Parijs op 2 november 2001

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
25 mrt 2010

De Vlaamse Regering adviseert positief over het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, dat in Parijs aangenomen werd op 2 november 2001. Het Verdrag wil het volledige erfgoed van de mensheid dat zich onder water bevindt, beschermen tegen de risico’s van plunderingen en ongecontroleerd commercieel gebruik.

De SAR Minaraad verwijst naar zijn eerdere advies over de instemming met het Verdrag van Malta op 25 januari 2007. Daarin pleitte de Raad voor de opmaak van GEWAS-kaarten (Gekende Waardevolle Archeologische Sites) met het oog op de integratie van de bescherming van het archeologische erfgoed in milieueffect- of ruimtelijke procedures. In de memorie van toelichting bij het voorliggende ontwerpdecreet wordt verwezen naar een databank die in opmaak is voor maritiem archeologisch erfgoed. De SAR Minaraad gaat ervan uit dat deze databank, waar nodig en passend, dezelfde functies kan vervullen als de zogenaamde GEWAS-kaarten.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Advies over het ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, aangenomen in Parijs op 2 november 2001

Download (grootte: 45.3 KB, type: application/pdf)