Ontwerpdecreet organisatie en rechtspleging Vlaamse bestuursrechtscolleges

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
06 jun 2013
Productnummer
2013-030

Op 8 mei 2013 ontving de Minaraad de adviesvraag over het ontwerp decreet betreffende de organisatie en rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtcolleges (VBRC). De noodzaak aan een meer efficiënte bestuursrechtspraak is duidelijk. Daarom ondersteunt de Raad de oorspronkelijke doelstellingen van de principenota tot oprichting van een Bijzonder Vlaams Bestuursrechtscollege: door schaalvoordelen en efficiëntiewinsten een snelle en kostenefficiënte beslechting van geschillen realiseren. De oorspronkelijke doelstelling van de op 29 april 2011 goedgekeurde principenota wordt volgens de Raad met voorliggend ontwerp decreet echter slechts in beperkte mate gerealiseerd.
 

Een vraag tot schorsing of vernietiging moet volgens de Raad in de eerste plaats efficiënt en binnen een redelijke termijn behandeld worden. Het is uiteraard cruciaal dat de gekozen regeling de toets van het Grondwettelijk Hof doorstaat. De Raad wijst erop dat er momenteel heel wat onduidelijkheid bestaat over welk administratief rechtscollege bevoegd zal worden voor het schorsings- en vernietigingscontentieux in het kader van de omgevingsvergunning. Een afstemming tussen de verschillende regelgevingsprocessen is volgens de Raad cruciaal. Niet in het minst omdat, als de Raad voor Vergunningsbetwistingen zijn belangrijkste bevoegdheid zou verliezen, de vraag gesteld kan worden wat nog de toegevoegde waarde van het VBRC zou zijn.


Aangezien er vanuit milieuoogpunt geen hoogdringendheid is om voorliggend ontwerp decreet door te voeren, meent de Raad dat het meer aangewezen is om eerst de bevoegdheidskwestie te beslechten om daarna al of niet over te gaan tot een volwaardig en daadwerkelijk geïntegreerd Vlaams bestuursrechtcollege.


De sociaaleconomische partners die in de Minaraad vertegenwoordigd zijn, onthouden zich bij dit advies omdat ze in de SERV een advies over dit onderwerp uitbrengen.

Downloads

Ontwerpdecreet organisatie en rechtspleging Vlaamse bestuursrechtscolleges

Download (grootte: 37.2 KB, type: application/pdf)