Integratie plan-MER in RUP (met SARO, SERV, MORA)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
25 jun 2015
Productnummer
2015-014

Het voorliggende advies betreft het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen ten einde de planmilieueffectrapportering en andere effectbeoordelingen in het planproces te integreren. Het advies werd gezamenlijk uitgebracht door SARO, Minaraad, MORA en SERV.

De raden zijn positief over het voorgelegde ontwerp van decreet. Van de nagestreefde verbeteringen in communicatie, interactie en participatie bij de aanvang van het proces kan immers worden verwacht dat er meer kansen ontstaan voor het maatschappelijk draagvlak en voor een efficiënter en meer gedragen beleidsproces. Er is evenwel een grote verscheidenheid aan RUP’s op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Bij het uitwerken van één geïntegreerd planningsproces voor alle RUP’s op de drie niveaus vragen de raden aldus aandacht voor vereenvoudiging, maatwerk en rechtszekerheid.

Coördinator
: Naam Bea Kayaerts
: Functie Secretaris
: Organisatie SARO
: E-mailadres bea.kayaerts@vlaanderen.be
: Telefoon 02 553 64 61

Downloads