Wijziging van het Milieuhandhavingsbesluit (met SERV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
23 jan 2014
Productnummer
2014-003

Dit advies werd opgemaakt in samenwerking met de SERV, waarbij het secretaraat van de Minaraad het werkleiderschap verzorgde. Het voorontwerpbesluit waarover geadviseerd werd, vloeit voort uit de in 2012 doorgevoerde evaluatie van het Milieuhandhavingsdecreet. Het voorstel om over te stappen van een jaarlijks naar een vijfjaarlijks milieuhandhavingsprogramma vonden de Raden een positieve zaak, waarbij ze wel pleitten voor een jaarlijkse opvolgingsevaluatie. Ze vroegen hierbij aandacht voor een afstemming van de milieuhandhaving op de systematiek van de omgevingsvergunning.

Wat de taakverdeling aangaat tussen de gewestelijke en de lokale toezichthouders, pleitten de Raden ervoor om de 1,8 miljoen euro van de gemeentelijke en provinciale samenwerkingsovereenkomsten die nu wordt herbestemd voor een versterking van het handhavingsbeleid op Vlaams niveau, in te zetten voor de programmatische handhaving van klasse 2-inrichtingen.

De Raden onderschreven de noodzaak van een testperiode, waarin de gewestelijke toezichthouders ervaring zouden opdoen met het instrument van de bestuurlijke dwangsom. Indien die periode positief kan worden geëvalueerd, zal er een kader kunnen worden uitgewerkt dat een uniforme toepassing verzekert, zodat nadien kan overwogen worden om de dwangsombevoegdheid uit te breiden naar de lokale toezichthouders.

De Raden erkenden dat een depenalisering mogelijkheden biedt met het oog op een effectievere en efficiëntere handhaving van het milieubeheerrecht. Ze waren van mening dat een verdere depenalisering zal moeten gebeuren op basis van een duidelijke beleidslijn. Hiertoe suggereerden de Raden een aantal criteria, bijkomend aan deze van artikel 16.1.2. van het Milieuhandhavingsdecreet.

Downloads

Wijziging van het Milieuhandhavingsbesluit

Download (grootte: 109.4 KB, type: application/pdf)