Erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
16 sep 2015
Productnummer
2015-021

Adviesvoorwerp was de adviesvraag over het voorontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkennig en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen, samen met een daaraan verbonden voorontwerpdecreet.

De termijn van deze adviesvraag bleek evenwel geen grondige discussie toe te laten in de Raad. Met voorliggend advies wordt dan ook zo goed mogelijk de stand van de discussie weergegeven over het opzet van het subsidiesysteem, het bereik van de voorgestelde hervorming, het al of niet vernieuwend karakter van de hervorming, het overleg dat voorafging aan deze operatie, de toegangsmogelijkheden voor "nieuwkomers", de rol en de samenstelling van de adviescommissies, de interpretatie van "natuur en milieu" en van "informeren, sensibiliseren, educatie of activeren", de relatie tussen de niveaus waarop gesubsidieerd wordt evenals de subsidiëring van de beleidswerking.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen

Download (grootte: 95.6 KB, type: application/pdf)