Conceptnota milieu-/omgevingsvergunning (met SERV en SALV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
22 mrt 2012
Productnummer
2012-020

SERV, Minaraad en SALV keurden op 1 maart 2012 een advies goed over de conceptnota “de invoering van de omgevingsvergunning”. De Vlaamse Regering voorziet tegelijk met de invoering van de omgevingsvergunning de invoering van de permanente milieuvergunning. Na een bijkomende onderhandelingsronde hebben de raden overeenstemming bereikt over de conceptnota “de invoering van een permanente milieu- omgevingsvergunning”.

De conceptnota gaat in op de doelstellingen en gevolgen van een permanente milieuvergunning en bevat een aantal flankerende maatregelen. Door de milieuvergunning, in principe, permanent te maken, wil de regering volgens de conceptnota de kosten voor de exploitant verlagen en de rechtszekerheid verhogen. Tegelijk stelt de conceptnota dat de burger ook in een systeem met een permanente milieuvergunning voortdurend de kans zal hebben om de exploitatie in vraag te stellen. Het feit dat de vergunning permanent is, betekent niet dat ook de vergunningsvoorwaarden permanent zijn. Zo vereist de invoering van een permanente vergunning volgens de conceptnota een versterking van de monitoring van de afgeleverde vergunningen. Concreet voorziet de conceptnota de invoering van periodieke evaluaties. De conceptnota voorziet ook in de mogelijkheid om, voor een aantal uitzonderlijke gevallen, de exploitatie te beperken of te beëindigen. In eerste instantie zouden alleen bestaande Vlarem-vergunningen in aanmerking komen voor een omzetting. Verder zou deze omzetting gefaseerd verlopen waarbij in een eerste fase enkel een automatische omzetting mogelijk is voor inrichtingen waarvan de lopende basisvergunning is verleend vijf jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningendecreet.
Hoewel de raden waarderen dat er gewerkt werd met een conceptnota en dat zij vroegtijdig betrokken werden in het besluitvormingsproces, voorafgaand aan de opmaak van nieuwe regelgeving (het Omgevingsvergunningendecreet), is de kernboodschap van het advies dat de concrete uitwerking van de permanente milieuvergunning, zoals voorgesteld in de conceptnota, nog te veel vragen oproept om in deze fase van de besluitvorming te kunnen beoordelen of de invoering van een permanente milieuvergunning een verbetering zal inhouden ten opzichte van de huidige situatie. Deze onduidelijkheid slaat vooral op de wijze waarop de periodieke evaluaties zouden worden georganiseerd en de wijze waarop die tot wijziging van de vergunningsvoorwaarden aanleiding kunnen geven. De raden missen in de conceptnota bovendien een degelijke analyse van de bestaande toestand, van de doelstellingen die worden beoogd met de hervorming, en van de kenmerken en effecten van mogelijke alternatieve systemen. Die informatie en analyse om de juiste beleidsvragen te stellen en te beantwoorden ontbreekt nu. Het systeem van de permanente milieuvergunning mag in elk geval niet leiden tot een aantasting van de rechtszekerheid en tot een onwerkbare en onwenselijke situatie voor de exploitanten van de betrokken inrichtingen noch tot een achteruitgang in de bescherming van het leefmilieu en in de inspraakmogelijkheden en rechtsbescherming.
De raden vragen dan ook om, als een tussenstap tussen de conceptnota en het opmaken van een nieuw decreet, meer discussie en onderbouwd overleg te organiseren over de belangrijkste openstaande vragen.

De Raden keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Downloads

Conceptnota milieu-/omgevingsvergunning

Download (grootte: 131.1 KB, type: application/pdf)