Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
24 mei 2012
Productnummer
2012-029

Op 24 mei 2012 heeft de Minaraad een spoedadvies aangenomen over het voorontwerp decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 (het Programmadecreet). De Raad adviseert meer bepaald over de hoofdstukken 3 (Vlaams Klimaatfonds), 4 (Wijzigingen aan het Energiedecreet van 8 mei 2009), 5 (Bossencompensatiefonds) en 6 (Drinkwater).

De Minaraad vindt het positief dat er een Vlaams Klimaatfonds wordt opgericht waarvan de inkomsten integraal worden besteed aan de financiering van het klimaatbeleid. De Minaraad meent hierbij wel dat steun aan bedrijven met middelen uit het Fonds in de eerste plaats zou moeten gebeuren met als doel het energieverbruik terug te dringen (wat valt onder de eerste bestedingspost) veeleer dan voor de bescherming van de competitiviteit (de vierde bestedingspost). Als bedrijven alsnog steun zouden ontvangen uit de middelen in het Vlaams Klimaatfonds voor de remediëring van competitiviteitsverlies, moet dit volgens de Raad aantoonbaar het gevolg zijn van het klimaatbeleid. De Raad wijst erop dat de inkomsten van het Fonds onzeker zijn. In dit opzicht vraagt de Raad prioritaire aandacht voor de intra-Belgische lastenverdeling van de opbrengsten uit de veiling van emissierechten. De Raad geeft bovendien een aantal maatregelen aan die de (abnormaal lage) prijs van een emissierecht kunnen verhogen. Als de Vlaamse Regering ervoor kiest om de Kyotokloof te dichten op basis van de aankoop van groene AAU’s, vraagt de Minaraad absolute transparantie over de absolute vermindering van emissies gerealiseerd in het gastland teneinde dubbeltellingen te vermijden. De Raad vraagt ook dat projecten geselecteerd worden op basis van geloofwaardigheid en niet enkel in functie van de (laagste) prijs. De Raad heeft ten slotte bedenkingen bij de timing aangezien de vergroende AAU’s geen emissiereducties meer zullen opleveren in de periode waarin ze gebruikt worden om te voldoen aan de emissiereductiedoelstelling (2008-2012).

De Minaraad gaat akkoord met de voorgestelde wijziging van art. 17 van het programmadecreet van 21 december 2001, die het terugstorten van niet aangewende bossencompensatiemiddelen moet mogelijk maken. De wijziging is nodig omdat de VLM in 2008 middelen toegekend kreeg om gronden voor het Parkbos Gent aan te kopen. Aangezien de grondverwerving grotendeels via onteigening zal gebeuren, moet dit bedrag in 2012 teruggestort worden in het Bossencompensatiefonds. Aangezien het Bossencompensatiefonds midden 2011 al aangegroeid was tot 3,8 miljoen euro en het aanwenden van die middelen niet zo eenvoudig is, vraagt de Minaraad dat ook andere partners dan de overheid met bebossingsprojecten een beroep zouden kunnen doen op de financiële middelen van het Bossencompensatiefonds.

De Raad stelt vast dat de vrijstelling van vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke riolering bij bronbemalingen niet kadert in de aangekondigde overkoepelende visie op de financiering van de gemeentelijke riolering. Andermaal hebben we dus te maken met ‘ad hoc’-beleid. Hij dringt nogmaals aan op die totaalvisie. In afwachting van die visie kan de vrijstelling verleend worden, maar tegelijk moet het lozen van water van bronbemalingen vermeden worden. De regelgeving daaromtrent in Vlarem II moet nageleefd worden.

De sociaal-economische partners die vertegenwoordigd zijn in de Minaraad adviseren over het Voorontwerp Programmadecreet in het kader van de SERV en onthouden zich in de Minaraad.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012

Download (grootte: 55.2 KB, type: application/pdf)