Ontwerp van besluit tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) (samen met SERV)

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
22 sep 2011

Met het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) kadert de Vlaamse Regering de uitvoering aan het (ontwerp)Materialendecreet. Het Vlarema zal gelijktijdig met het Materialendecreet in werking treden en vervangt het Vlaamse reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (Vlarea). Minaraad en SERV waarderen de transparantie van het proces en het betrekken van de stakeholders bij de voorbereiding van het Vlaamse materialenbeleid. De raden vinden dat Vlaanderen de transformatie moet maken van een afval- naar een materialenbeleid om zijn milieuproblemen en economische problemen op te lossen.

Maar een koploperspositie houdt tegelijk risico’s in. De transformatie mag er niet toe leiden dat het draagvlak voor het materialenbeleid in het gedrang komt. Het feit dat het voor meerdere sectoren onduidelijk is of de begrippen en bijhorende voorwaarden voor ‘bijproduct’ en ‘einde afval' al dan niet fundamenteel en verdergaand worden gewijzigd, kan het draagvlak voor het materialenbeleid ondergraven.

De herziening van het instrumentarium in 2015 inspireert de raden om bijsturingen te vragen aan het instrument van de milieubeleidsovereenkomst (MBO). De Vlaamse overheid zou rekening moeten houden met afvalstromen die een positieve waarde hebben en aandacht moeten besteden aan het verkorten van de onderhandelingstermijnen om tot een MBO te komen. SERV en Minaraad steunen ook de aanpak van afvalbanden via een 1 – 1 terugname in Vlarema met een verstrenging tot 1 – 0 in de MBO.

De raden beschikken over te weinig informatie om een uitspraak te doen over de regiefunctie voor composteerinstallaties. Toch wensen zij dat de overheid hiervoor een oplossing uitwerkt in het Vlarema. De raden formuleren daarbij randvoorwaarden. Ze pleiten er ook voor om op korte termijn te overleggen met de betrokken beleidsdomeinen over een overkoepelende beleidsvisie op biomassa als bron van materialen en energie.

De Minaraad en SERV steunen ten slotte het gebruik van kwaliteitsborgingssystemen voor inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en –makelaars, maar ze vragen gelijktijdig acties tegen “freeriders”. Voor grote bedrijven kan de overheid wellicht ISO9001 bijstellen als systeem, dat bij voorkeur rekening houdt met risico- en kwaliteitsmanagementverschillen. Voor kleine bedrijven kan OVAM beter in overleg met de bedrijven aparte, aangepaste en haalbare kwaliteitsregels ontwikkelen.

Minaraad en SERV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads