Uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
03 okt 2019
Productnummer
2019-012

Dit advies gaat over het ontwerpuitvoeringsplan voor kunststoffen 2019-2024, dat als belangrijke doelstelling heeft om een overzicht te bieden van de beleidsacties die zich de komende jaren aandienen met het oog op het verduurzamen van het kunststoffengebruik.

Na een situering van en toelichting bij het ontwerpplan, formuleert de Raad aanbevelingen en/of opmerkingen die betrekking hebben op i. de structuur, ii. de transitiegerichte aanpak, iii. de governance, en iv. diverse specifieke acties.

Structuur

Ter versterking van het overzicht van het plan formuleert de Raad een aantal verbetervoorstellen. Zo vraagt de Raad om een (omgevings)trend- en SWOT-analyse toe te voegen, een overzicht van het huidige beleidsinstrumentarium evenals een startbeeld van de huidige kunststofstromen in Vlaanderen.

Transitiegerichte aanpak

Ter versterking van de transitiegerichte aanpak, vraagt de Raad om in het uitvoeringsplan als actie toe te voegen om in overleg met alle betrokkenen vorm te geven aan een strategisch industrieel transitiekader kunststoffen. De Raad meent dat het voorliggende uitvoeringsplan hiervoor als een opstap kan dienen.  In het kader van deze toekomstige oefening, vraagt de Raad om de visie op een ‘circulaire kunststoffeneconomie’ concreter te formuleren, zodat een klaar zicht ontstaat over het beoogde ‘einddoel’.

De Raad vraagt om via de notie ‘behoeftesystemen’ het maatschappelijke karakter van de transitie naar een ‘circulaire (kunststoffen)economie’ meer te benadrukken, ter mogelijke versterking van krachtlijn 1 van het uitvoeringsplan i.v.m. het ‘minder en efficiënt gebruik van kunststoffen’.

Voorts wijst de Raad op de belangrijke mogelijke bijdrage van de transitie naar een circulaire economie tot het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Ter versterking van het richtinggevende karakter van het transitiekader tenslotte, vraagt de Raad om het potentieel van materiaalrichtlijnen te onderzoeken. Omtrent het wenselijke type van materiaalrichtlijnen (top-down versus bottom-up) heerst er geen eenstemmigheid tussen de raadspartners.

Governance

Inzake governance vraagt de Raad om de vooropgestelde strategische ketenaanpak te verduidelijken en hierbij ook aan te geven hoe men voorziet samen te werken met de federale en overige gewestelijke overheden. Ter ondersteuning van het beoogde dynamische karakter en de opvolging van het uitvoeringsplan, vraagt de Raad om de acties op een publiek toegankelijke website up-to-date te houden. 

Opmerkingen bij specifieke acties

Tenslotte gaat de Raad in op verschillende acties, waaronder actie 5 inzake het verder ontwikkelen van circulariteitsindicatoren, actie 6 inzake het onderzoek naar de rol van biogebaseerde en biodegradeerbare kunststoffen in een circulaire economie, actie 7 in verband met het wegen op het internationaal ecodesignbeleid, actie 9 inzake het stimuleren van de selectieve inzameling van ‘out of home’ kunststofverpakkingsafval, actie 10 i.v.m. het opzetten van een internationale samenwerking om marien zwerfvuil te voorkomen, actie 11 inzake de implementatie van het VLAREMA-gebruiksverbod op fruitstickers, actie 12 inzake de uitfasering van microplastics in verzorgingsproducten, actie 13 inzake het voorkomen van het verlies van kunststofpellets, alsook actie 27 i.v.m. het dichten van de kloof tussen afval- en productbeleid.

 

Downloads

Uitvoeringsplan kunststoffen 2019-2024

Download (grootte: 849.7 KB, type: application/pdf)