Europees actieplan kritieke grondstoffen

Oriëntatienota Materialen

Samenvatting

Op 3 september 2020 bracht de Europese commissie haar Actieplan inzake kritieke grondstoffen uit. Kritieke grondstoffen (“critical raw materials” of “CRM”) zijn grondstoffen die van groot economisch belang zijn en waarvan de aanvoer in het gedrang kan komen. Deze thematiek kan rekenen op een toegenomen beleidsaandacht, gelet op het Europese beleidsstreven om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale werelddeel te worden, de specifieke grondstoffenbehoefte die dit streven in zich kan dragen, de huidige importafhankelijkheid voor diverse van deze grondstoffen (i.c. metalen) alsook de mondiale context van een stijgende grondstoffenvraag.

In het actieplan wordt vooreerst ingegaan op de huidige en toekomstige uitdagingen waarvoor de EU op dit vlak staat. Om de Europese veerkracht oftewel de “(open) strategische autonomie” m.b.t. kritieke grondstoffen op een duurzame wijze te versterken, schuift de Commissie vervolgens 10 maatregelen naar voor, die worden opgehangen aan vier prioritaire plandoelstellingen. 

Deze briefing betreft een toelichting bij het actieplan.  

Deze briefing is een kennisdocument t.b.v. de raadsorganisaties van de Minaraad: vermits dit document opgevat wordt als een kennisdocument, bindt het op zich niet de raadsleden of de raadsorganisaties; het document wordt wel aanvaard als informatief achtergronddocument bij verdere raadswerkzaamheden.

Downloads

Europees actieplan kritieke grondstoffen

Download (grootte: 696.9 KB, type: application/pdf)