Samenwerkingsakkoord trans-Europese energie-infrastructuurprojecten

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
17 okt 2013
Productnummer
2013-050

Op 14 oktober 2013 is de Minaraad om advies gevraagd over het ontwerp van decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend comité (VCFC) voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten. Dit voorstel van samenwerkingsakkoord geeft uitvoering aan de bepalingen van verordening 347/2013 van 17 april 2013 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur.

De Minaraad waardeert het dat de federale overheid en de gewesten tijdig een samenwerkingsakkoord hebben kunnen bereiken dat nauw aansluit bij de bepalingen van de verordening. Er is immers een grote behoefte aan investeringen om de netten uit te breiden, te versterken, te vernieuwen, te koppelen (cf. supergrid) en “slimmer” te maken. Een “one‐stop shop” aanpak voor het vergunningstraject introduceren samen met ambitieuze dwingende termijnen zou het vergunningstraject aanzienlijk moeten versnellen. Dit is volgens de Minaraad een stap voorwaarts voor de door de verordening beoogde projecten. 

Hoewel een Europese verordening auto-executief is, blijft het een open vraag of er ook voor de nu voorliggende procedure geen decretale verankering nodig zou zijn.

In het kader van de voortdurende beschermingsplicht op basis van de Habitatrichtlijn en/of de opvolging van de stroomgebiedbeheerplannen op basis van de Kaderrichtlijn Water, is het volgens de Minaraad aangewezen dat het Agentschap voor Natuur en Bos en/of de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid een inventaris opstellen van de speciale beschermingszones respectievelijk de stroomgebieden waarop de projecten van gemeenschappelijk belang in het kader van verordening 347/2013 een negatieve impact kunnen hebben.

Met de in verordening 347/2013 vervatte procedure wordt er opnieuw een uitzonderingsprocedure gecreëerd voor bepaalde types projecten. Deze nieuwe procedure moet gezien worden in het licht van een aantal andere lopende processen (complexe projecten, integratie plan-MER in de besluitvorming over RUP’s, omgevingsvergunning) die het vergunningenstelsel in Vlaanderen ingrijpend zullen wijzigen. Het samenspel van deze wijzigingen leidt ertoe dat er in de praktijk mogelijks een pluraliteit aan samenhangende procedures doorgang kan vinden met betrekking tot projecten in hetzelfde gebied. Daarom vindt de Minaraad het aangewezen dat er 1) op algemeen niveau een overzicht wordt opgesteld van de verschillende types procedures met bijzondere aandacht voor de verhouding en mogelijke interferenties tussen de diverse proceduretypes en 2) een overzicht van de verschillende lopende procedures in eenzelfde zone of met betrekking tot samenhangende projecten beschikbaar wordt gesteld, ten behoeve van de rechtsonderhorige die zou willen inspreken.

De sociaaleconomische partners die vertegenwoordigd zijn in de Minaraad onthouden zich bij dit advies omdat zij hierover in het kader van de SERV advies uitbrengen.

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Briefadvies samenwerkingsakkoord trans-Europese energie-infrastructuur

Download (grootte: 60.4 KB, type: application/pdf)