Stelsel van de groenestroomcertificaten

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
29 aug 2022
Productnummer
2022-013

De Minaraad bracht zopas een advies uit over het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de bijstelling van het stelsel van de groenestroomcertificaten. Minister Zuhal Demir beoogt hiermee een ‘knip’ door te voeren op de steun die wordt verleend in verband met deze certificaten, ten einde de energiefactuur te verlichten.

In het eerste deel van het advies wordt een reconstructie geboden van het in de afgelopen decennia gevoerde beleid inzake groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche energie installaties, inclusief een beschrijving van het nu voorgelegde beleidsvoorstel. In het tweede deel van het advies wordt, met enige inschattingsoefeningen, kort doorgegaan op de financiële impact van wat voorligt voor de onderscheiden doelgroepen.

In een derde deel komen de aanbevelingen aan bod. De Minaraad is verdeeld over de vraag hoe deze maatregel moet worden geapprecieerd.

Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Voka, Unizo, Boerenbond, Landelijk Vlaanderen, Vereniging Vlaamse Provincies en Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten ondersteunen de doelstelling van de Vlaamse Regering om de energiefactuur van gezinnen en bedrijven te verlichten – zeker in deze tijden van sterk gestegen energietarieven. Toch plaatsen ze vraagtekens bij de parameters en dus bij de conclusies van de Oxera-studie die aan de basis liggen van dit ontwerpdecreet. Ze vragen dan ook om een betrouwbare en realistische impact-analyse inzake over- of onder-subsidiëring van groenestroomcertificaten en van de in dit verband voorgestelde maatregel (bijvoorbeeld aanpassingen inzake steunhoogte en/of steunperiode). Bovendien wordt getwijfeld aan de juridische onderbouwing van voorliggende ontwerpmaatregel, die in hoofdzaak neerkomt op verwijzingen naar de Europese de-minimis-regeling en de CEEAG.

Ingeval dit voorstel aangehouden wordt bevelen deze raadspartners aan om de uitvoering gelijk  laten te lopen met de uitvoering van het daarmee samenhangende uitvoeringsbesluit, alsook om de retributiebijdrage voor een eventuele verlengingsaanvraag te laten vallen. 

Het ABVV, ACV, ACLVB en BV OECO laten een andere visie optekenen wat betreft de te geven aanbevelingen, en dit vanuit een grote bezorgdheid over de exploderende energiefacturen van de gezinnen en de bedrijven. Ze gaan in principe akkoord met initiatieven om teveel aan steun te vermijden. Bovendien vinden ze dat de steun niet kan gefinancierd worden via de elektriciteitsfactuur, onder meer omdat dit ongewenste verdelingseffecten heeft, o.a. ten nadele van (ook minder bemiddelde) gezinnen. Zij spreken zich echtere niet uit over de mate van over-subsidiëring, noch over de vraag of de voorgelegde regeling per ontwerpdecreet zal stand zal houden voor Raad van State en rechtbanken.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Downloads

Advies over het stelsel van de groenestroomcertificaten

Download (grootte: 494.7 KB, type: application/pdf)