Certificering van installateurs van hernieuwbare energie (met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
21 feb 2013
Productnummer
2013-017

In uitvoering van de Richtlijn hernieuwbare energie voert het ontwerpbesluit  een vrijwillig certificatiesysteem in voor de bekwaamheid van installateurs van hernieuwbare energie.

Reeds eerder stelden de Minaraad en de SERV dat certificering van deskundigen veelal gebeurt omwille van Europese verplichtingen. Het louter certificeren van deskundigen is echter onvoldoende. Ook moet een kwaliteitsbewaking(sprogramma) voorzien worden, zodat de geloofwaardigheid van de certificering niet ondergraven wordt. De raden vragen dat prioritair een visie ontwikkeld wordt voor een integrale kwaliteitsbewaking in de bouw .

De raden stellen vast dat er heel wat inspectie-, certificatie- en erkenningssystemen bestaan die gelieerd zijn aan de bouw. Daarenboven worden ze aangestuurd vanuit diverse administraties en agentschappen en verschillen de procedures inzake aanvraag, toezicht en handhaving. De raden pleiten ervoor dat deze systemen geïnventariseerd worden en dat nagegaan wordt of harmonisatie en  vereenvoudiging niet mogelijk is. De vraag is ook of er voor de verschillende overheden geen aanspreekpunt moet komen waar de kennis m.b.t. deze systemen gebundeld wordt.

De raden appreciëren dat de voorgestelde regeling uitgewerkt is in overleg met de kennis- en opleidingscentra en de sectorverenigingen en dat uitgegaan is van een nationale aanpak. De raden wijzen verder op de nood van een flankerend beleid, het ontbreken van een vrijstellingsregeling bij de examens, het mankeren van de mogelijkheid tot schorsing , een onvolledige kostenraming, etc.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam Mohamed Al Marchohi
: Organisatie SERV
: E-mailadres mamarchohi@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Certificering van installateurs van hernieuwbare energie

Download (grootte: 52.6 KB, type: application/pdf)