PFAS productaansprakelijkheid (met SERV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
19 okt 2023
Productnummer
2023-038

De SERV en de Minaraad gaven advies over het voornemen van de Vlaamse Regering om de Europese Commissie te verzoeken werk te maken van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid op PFAS-producten en om zodoende aan lidstaten, lokale besturen en burgers handvaten te bieden om PFAS-producenten aansprakelijk te stellen voor het saneren van gronden die lijden onder historische PFAS-verontreiniging.

Het voornemen geeft uiting aan verschillende bezorgdheden en bevestigt voor de Raden de complexiteit van de PFAS-problematiek waarmee Vlaanderen, en bij uitbreiding België en Europa, geconfronteerd worden.

De Raden ondersteunen het streven van de minister om het (Europees) instrumentarium te versterken. Dat is volgens de Raden geen eenvoudige oefening. Het antwoord op de complexe problematiek van PFAS zal veelzijdig zijn.

De SERV en de Minaraad hechten veel belang aan het voornemen om de bodemsanering van PFAS-houdende verontreinigde gronden – in Vlaanderen – aan te pakken. De scope, financiering, een regeling voor private terreinen, aanvaardbare risico’s en het algemeen kader zijn vraagstukken die mee in het debat betrokken moeten worden.

Vervolgens gaan de Raden in op de piste van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, waar zij pertinente vragen stellen. De Raden achten het aangewezen een blik te werpen op het ruimere civielrechtelijke en strafrechtelijke luik van aansprakelijkheid.

Afsluitend is het volgens de Raden noodzakelijk dat het uitgewerkte beleid doordacht, zorgvuldig en voldoende onderbouwd moet zijn. Rechtszekerheid en voorzienbaarheid zijn volgens de Raden basisbeginselen die in acht genomen moeten worden. De urgentie van dit dossier is groot, dat mag Vlaanderen evenwel niet verleiden tot haastwerk.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Griet Blomme Griet Blomme
: Functie adviseur (regelgeving en governance)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres griet.blomme@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 39

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Advies PFAS productaansprakelijkheid

Download (grootte: 194.6 KB, type: application/pdf)