Ontwerp van decreet houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest (met SERV en SALV)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
18 sep 2012
Productnummer
2012-061

Het ontwerp van Pesticidendecreet heeft tot doel een decretale basis te voorzien voor het Vlaamse pesticidenbeleid, het toepassingsgebied uit te breiden conform de Pesticidenrichtlijn, een afwijkingsprocedure in te voeren, de handhaving in het bestaande kader in te passen en een transparantere wetgeving. Omdat de aanpassing ingrijpend is, is gekozen voor een nieuw decreet. De Raden gaan akkoord met die aanpak. Ze benadrukken de noodzakelijke afstemming met het federale beleid. Beide moeten elkaar aanvullen om aan de Europese verplichtingen te voldoen.

De beleidsvisie over het pesticidengebruik – als er geen gebruiksverbod geldt – moet starten vanuit een geïntegreerd beleid, gesteund op preventie en sensibilisering van de gebruiker. Het toepassingsgebied van het ontwerpdecreet is ruimer dan dat van de Europese Richtlijn. Het toepassingsgebied mag niet afgezwakt worden t.a.v. het huidige beleid, maar moet ook niet onbedoeld uitgebreid worden. De Raden pleiten voor éénvormigheid in en correct gebruik van de definities, conform de Europese definities.
 

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Ontwerp van decreet houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest

Download (grootte: 275.5 KB, type: application/pdf)