Vijfde uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-182 “Vallei van de Herk, Haspengouw” te Borgloon, Heers en Sint-Truiden

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
14 mrt 2019

Op 15 januari 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de vijfde uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-182 “Vallei van de Herk, Haspengouw” te Borgloon, Heers en Sint-Truiden.

De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2).

De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen.

Landelijk Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat.  

Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR.  Artikel 106 is in werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd. 

Daarenboven merkt Landelijk Vlaanderen op dat indien bepaalde deelgebieden en percelen een op zich coherent geheel vormen en een aantal andere deelgebieden en percelen erg versnipperd zijn, geen toegevoegde waarde hebben als reservaat volgens de vigerende criteria en ook niet beantwoorden aan Vlaamse prioritaire natuurgebieden waarvoor het overheidsgeld zou moeten besteed worden.

Boerenbond

Boerenbond vraagt om de ontheffing voor het doden van dieren uit te breiden naar everzwijnen om wildschade te voorkomen en dit voor alle percelen in de reservaatsaanvraag.

Natuurpunt

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997). Het dossier dient dan ook volgens die wetgeving afgehandeld te worden.

Hubertus Vereniging Vlaanderen

Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft dit dossier niet ten gronde kunnen doornemen en kan dan ook geen uitspraken doen over de inhoud, noch opmerkingen of toevoegingen doen aan het dossier.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Vijfde uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-182 “Vallei van de Herk, Haspengouw” te Borgloon, Heers en Sint-Truiden

Download (grootte: 137.2 KB, type: application/pdf)