Tweede uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-107 “Overbroek-Egoven” te Heers en Sint-Truiden

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
01 apr 2019

Op 22 februari 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de tweede uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-107Overbroek-Egoven” te Heers en Sint-Truiden. 

De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2). 

De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen. 

Landelijk Vlaanderen 

Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat.   

Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR. Artikel 106 is in werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd.   

Boerenbond 

Omwille van een dreigende komst van everzwijnen vraagt Boerenbond om voor alle percelen in het erkenningsdossier een ontheffing op het verbod op doden van wilde zwijnen. Is dit gebied in totaal meer dan 40 ha groot, zodat gewone jacht uitvoerbaar is? Bestrijding moet ook mogelijk zijn op alle percelen. 

Hoe is de afstemming i.v.m. de erkenning als reservaat gebeurd met de andere grondeigenaars (Sint-Truiden en VLM)? Tevens behoort het jachtrecht toe aan de andere grondeigenaars (Sint-Truiden en VLM). Kan Natuurpunt dit meenemen in hun beheersplan? 

Ter aanvulling: het jachtopeningsbesluit is niet eindig (in tegenstelling van wat beschreven wordt: 1 juli ’13 – 30 juni ’18) 

Visiegebieden die actieve akkerbouwpercelen in agrarisch gebied (ook ecologisch, bouwvrij, LW,…) omhelzen dienen geschrapt te worden. 

Natuurpunt 

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997).Het dossier dient dan ook volgens diewetgevingafgehandeld te worden. 

Hubertus Vereniging Vlaanderen 

Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft dit dossier niet ten gronde kunnen doornemen en kan dan ook geen uitspraken doen over de inhoud, noch opmerkingen of toevoegingen doen aan het dossier. 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie Adjunct van de directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Tweede uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-107 “Overbroek-Egoven” te Heers en Sint-Truiden

Download (grootte: 139.6 KB, type: application/pdf)