Toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
24 apr 2019
Productnummer
2019-005

De Minaraad ontving op 25 maart 2019 uw adviesvraag over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008, betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten.

In het decreet Natuurbehoud wordt de regeling inzake toegankelijkheid bepaald in afdeling 4, “de sociale functie”, van hoofdstuk IIIbis, “geïntegreerd beheer ten behoeve van het natuurbehoud”. Artikel 12sexies, 2° van dit decreet bepaalt met name: “De sociale functie van een terrein dat beheerd wordt ten behoeve van het natuurbehoud heeft onder meer betrekking op de toegankelijkheid van het terrein met het oog op recreatie”

Meer algemeen wordt recreatie in natuurgebieden steeds belangrijker en krijgt ook meer aandacht in het kader van het preventief gezondheidsbeleid. Zoals evenwel wordt vastgesteld in het rapport van het INBO uit 2014 over ecosysteemdiensten in Vlaanderen (hoofdstuk 26. Groene ruimte voor buitenactiviteiten van het Natuurrapport), blijkt dat er nog weinig onderzoek is gebeurd naar het feitelijk gebruik van groene ruimtes of naar de motieven van Vlamingen om groene ruimtes op te zoeken. De Raad vraagt dan ook om na te gaan of dit onderzoeksthema niet kan worden opgenomen in het beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek, ten einde toekomstige wijzigingen in het beleid beter te kunnen onderbouwen. In zijn rapport stelt het INBO bovendien ook vast dat de waardering van niet-materiële voordelen uit de natuur door mensen een grote invloed kan hebben op beslissingen rond het beheer en beleid van groene ruimtes. De Raad vraagt om hiermee terdege rekening te houden.

Daarnaast maakte de Raad nog enkele opmerkingen bij de eigenlijke tekst van het besluit, met name met betrekking tot toegankelijkheid en het eigendomsrecht en inzake de voorziene procedure. Als laatste plaatste de Raad een kanttekening bij de wijziging inzake risicovolle activiteiten.

Natuurpunt en Boerenbond onthielden zich bij dit advies.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten

Download (grootte: 79.0 KB, type: application/pdf)