Evaluatie van de werking 2012 van de regionale landschappen

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
04 jul 2013
Productnummer
2013-035

Regionale Landschappen zijn verenigingen die de samenwerking tussen overheden (gemeenten, provincies,…), lokale natuur-, landbouw-, toeristische, en jachtverenigingen, en streekbewoners (waaronder ook bosbeheerders en landeigenaars) bevorderen. Samen organiseren ze acties en activiteiten om het typische landschap, natuur en erfgoed uit de streek niet alleen te behouden en te ontwikkelen, maar ook meer bekend te maken bij de streekbewoners. De werkingsstructuur, financiering en taakstelling van Regionale Landschappen zijn verankerd in de Vlaamse wetgeving. Om subsidies van de Vlaamse Overheid te krijgen, moeten Regionale Landschappen jaarlijks een werkingsverslag indien bij het Agentschap voor Natuur en Bos. De Minaraad heeft als taak om over deze jaarverslagen te adviseren en ontving op 8 mei dan ook de adviesvraag over de jaarverslagen van 2012.

Op basis van deze verslagen oordeelt de Minaraad dat de Regionale Landschappen in 2012 een meerwaarde betekenden voor natuur en landschap in hun werkingsgebied. Wat betreft de officiële erkenningsvoorwaarden, is de Minaraad van mening dat aan alle voorwaarden wat betreft het Besluit Regionale Landschappen en het Ministerieel Besluit van 27 maart 2006 is voldaan. De Minaraad doet verder enkele aanbevelingen omtrent bestuur, personeelsbeleid, monitoring, de werking omtrent instandhoudingsdoelstellingen en de adviserende rol van ANB.

Ten eerste is de Minaraad is van mening dat Dagelijkse Besturen een waardevolle aanvulling kunnen zijn op een Algemene Vergadering en Raad van Bestuur onder bepaalde voorwaarden. De ware ‘bestuurstaak’ blijft immers de verantwoordelijkheid van de Raden van Bestuur en Algemene Vergaderingen. Op vlak van personeelsbeleid pleit de Minaraad ervoor om de aanwezige kennis en ervaring en de kwaliteit van de dienstverlening structureel te waarborgen door de uitbouw van een geloofwaardig statuut met passende carrièreperspectieven, correcte verloning en werkzekerheid. Verder blijft volgens de Minaraad de structurele uitwerking van de monitoring en dan vooral bij reeds afgewerkte projecten een aandachtspunt Aangezien dit een grote personeelsinzet vergt, raadt de Minaraad aan om voor deze nazorg structurele samenwerkingen met vrijwilligers of partnerorganisaties op te zetten of in te zetten op stagiairs en jobstudenten.

De Minaraad beveelt ook aan om de afstemming met het provinciaal en Vlaamse beleid omtrent instandhoudingsdoelstellingen te verzekeren waar dit nog niet gebeurd is, en een sturingsmechanisme in te bouwen zodat deze acties ook op lange termijn zinvol zijn en renderen. De Minaraad pleit ervoor om de taakstelling omtrent IHD in een verdere fase per regionaal landschap te concretiseren en dit binnen het kader en tijdspad uitgezet in het Managementplan Natura 2000 zoals beschreven in het Minaraad advies (1012|77) van 25 oktober 2012.

Tot slot vraagt de Minaraad om de adviserende rol van ANB in de bestuursorganen niet af te bouwen in het kader van de interne staatshervorming.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Evaluatie van de werking 2012 van de regionale landschappen

Download (grootte: 38.9 KB, type: application/pdf)