Decreetwijziging statuut soort wolf

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
15 mei 2020
Productnummer
2020-005

Op 5 mei 2020 ontving de Minaraad vanwege minister Zuhal Demir een adviesvraag inzake een decreetwijziging die er in hoofdzaak toe strekt dat de wolf wordt toegevoegd aan de lijst in bijlage III van het Natuurdecreet.

In de bijlagen van de Europese Habitatrichtlijn is de wolf als een prioritaire soort aangemerkt, i.e. een soort waarvoor de Europese Unie bijzondere verantwoordelijkheid draagt. In Vlaanderen regelt hoofdstuk VI van het Natuurdecreet de bescherming van diersoorten. In bijlagen II en III van het Natuurdecreet zijn de in Vlaanderen voorkomende soorten van de Habitatrichtlijn opgenomen. Omdat enkele habitatrichtlijnsoorten, zoals de wolf, nog maar recent opnieuw in Vlaanderen voorkomen, staan die soorten momenteel niet vermeld in deze bijlagen.

Deze decreetswijziging waarbij de wolf wordt opgenomen in bijlage III bij het Natuurdecreet heeft als voornaamste gevolg dat de wolf onder een bijzondere strafbaarstelling komt te vallen. Daardoor zal het in bezit hebben, vangen of zich toe-eigenen, beschadigen, doden of verhandelen van wolven (1°) en het beschadigen van de nesten, rustplaatsen of voortplantingsplaatsen van wolven (2°) voortaan strafbaar zijn met een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en/of een geldboete van 100 tot 500.000 euro, voor zover dit opzettelijk gebeurt; dan wel met een gevangenisstraf van een maand tot drie jaar en/of een geldboete van 100 tot 350.000 euro voor zover dit door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid gebeurt. In de huidige situatie zijn de strafmaten beduidend geringer. De Raad wijst hierbij op de opdeciemen, hetgeen betekent dat deze bedragen met een factor acht moeten worden vermenigvuldigd.

De wolf krijgt hiermee dus dezelfde hogere beschermingsgraad als de overige in Vlaanderen voorkomende soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn. De Minaraad gaat om die reden akkoord met de toevoeging van wolf aan bijlage III bij het Natuurdecreet. De Raad wijst er wel op dat deze opname in die lijst ook zou kunnen gebeuren door middel van een uitvoeringsbesluit.

Inmiddels stond de wolf, sinds de wijziging van het Vlaamse Soortenbesluit in 2016, wel al aangemerkt als een soort die geniet van de strengste beschermingsregeling. Het is zo dat van deze beschermingsregeling enkel kan worden afgeweken onder strikte voorwaarden. De Raad merkt hierbij op dat verstandig dient te worden omgegaan met de mogelijkheid tot afwijken van de beschermingsregeling. De Raad vraagt daarom om de instelling van een formeel vastgesteld soortenbeschermingsprogramma voor wolf te bespreken op het Vlaams wolvenplatform. Het huidige wolvenplan heeft immers geen bindende juridische status.

De Minaraad vraagt tot slot om in één beweging ook lynx, wilde kat, sierlijke witsnuitlibel, gaffellibel, vermiljoenkever, juchtleerkever, muurhagedis aan bijlage III van het Natuurdecreet toe te voegen aangezien die habitatrichtlijnsoorten op grond van de rapportage van INBO (inzake artikel 17 van de Habitatrichtlijn) ook in Vlaanderen blijken voor te komen.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Decreetwijziging statuut soort wolf

Download (grootte: 249.9 KB, type: application/pdf)