De Europese Bosstrategie 2021

Oriëntatienota Biodiversiteit

Samenvatting

De nieuwe EU Bosstrategie voor 2030 is opgebouwd rond twee grote pijlers (1) een economische pijler met aandacht voor innovatie, materiaalsubstitutie en bijdrage aan een klimaatneutrale samenleving en (2) een pijler inzake (strikte) bescherming, herstel, en (her)bebossing.

Daarnaast, in ondergeschikte orde, is er ook nog aandacht voor (3) dataverzameling, monitoring en rapportering, (4) innovatie en onderzoek, (5) de ontwikkeling van een governance-kader en (6) een versterkte implementatie en handhaving van het bestaande EU acquis met betrekking tot bossen.

Deze briefing geeft een overzicht van de historiek van de opeenvolgende Europese strategieën inzake bos. Eveneens is een beknopte samenvatting van de nieuwe EU Bosstrategie voor 2030 opgenomen. Hierbij wordt gefocust op de voor Vlaanderen belangrijke aspecten uit deze Bosstrategie.

Deze briefing is een kennisdocument t.b.v. de raadsorganisaties van de Minaraad, de leden van de WG BIODIV/ECOSYS evenals de PWC Bosbeleid. Vermits dit document opgevat wordt als een kennisdocument, bindt het op zich niet de raadsleden of de raadsorganisaties. Het document wordt wel aanvaard als informatief achtergronddocument bij verdere raadswerkzaamheden.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads