Definitieve erkenning Bosgroep IJzer en Leie vzw

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
24 jan 2013
Productnummer
2013-006

Artikel 41bis §1 van het Bosdecreet schept de rechtsgrond voor de erkenning van bosgroepen. Daarin worden ook de twaalf doelstellingen voor bosgroepen omschreven. De definitieve erkenning van bosgroepen staat uitgewerkt in de artikelen 6 tot 10 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van bosgroepen (Bosgroepenbesluit). De aanvraag gebeurt op basis van een werkplan zoals voorzien in Bijlage II van het Bosgroepenbesluit.

De Bosgroep IJzer & Leie vzw (BGIJ&L) werd opgericht op 9 juni 2009 en voorlopig erkend van 1 januari 2010 tot 31 december 2012. Om definitief erkend te worden, diende de BGIJ&L een erkenningsaanvraag in bij het Agentschap voor Natuur en Bos voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2018. Conform art. 8 van het Bosgroepenbesluit legde het Agentschap de erkenningsaanvraag en een globale beoordeling ter advisering voor aan de Minaraad.

Aangezien nog heel wat onzekerheden bestaan omtrent de toekomst van de bosgroepen door de geplande interne staatshervorming, bekijkt de Minaraad de voorliggende erkenningsaanvraag enkel op basis van enkele erkenningscriteria in het Bosgroepenbesluit. De Raad focust op de penetratiegraad van de bosgroep in het werkingsgebied, de mate waarin er beheerplannen opgesteld worden en de aanwezigheid van speciale beschermingszones in die beheerplannen. Het ANB adviseert de erkenningsaanvraag gunstig. De Minaraad sluit zich aan bij dit oordeel.

De Minaraad keurde het briefadvies unaniem goed.

Downloads

Briefadvies over de definitieve erkenning van de Bosgroep IJzer en Leie

Download (grootte: 129.7 KB, type: application/pdf)