Erkenning en uitbreiding van het regionaal landschap Schelde en Durme

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
13 sep 2012
Productnummer
2012-055

In 2009 bracht de Minaraad een positief advies uit over de voorlopige erkenning van het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD), nu vraagt het RL de definitieve erkenning aan.

De Minaraad stelt vast dat de bestuursorganen van het RL samengesteld zijn conform het Erkenningsbesluit. In navolging van eerdere adviezen vraagt de Raad om er voldoende over te waken dat de praktische werking en de inspraak- en taakverdeling van het RL niet in het gedrang komen door de uitgebreide samenstelling van de algemene vergadering. De Minaraad vindt het positief dat het RLSD effectief werk maakt van het oprichten van een dagelijks bestuur. De Raad beveelt wel aan om de samenwerking met de bosgroepen (evenals de landeigenaars) in de toekomst verder uit te bouwen, omdat zij belangrijke partners zijn in de open ruimte.

Het RLSD is het enige regionale landschap waarvan het werkingsgebied provincie-overschrijdend is. Het werkingsgebied van het RL en de vooropgestelde uitbreiding ervan voldoen aan de formele en inhoudelijke vereisten van het Erkenningsbesluit. De Raad merkt wel op dat er niet afzonderlijk ingegaan wordt op de aangevraagde uitbreiding met zes gemeenten. Een duidelijke motivatie ontbreekt, evenmin wordt er een inschatting gemaakt van de projectmatige, organisatorische en financiële impact van de uitbreiding van het werkingsgebied. Door dit gebrek aan ondersteunende informatie wenst de Minaraad zich niet uit te spreken over de aangevraagde uitbreiding. Verwijzend naar het Witboek Interne Staatshervorming, waarin op korte termijn een overheveling van de Regionale Landschappen naar het bestuursniveau van de provincie voorzien wordt, vraagt de Raad zich bovendien af of het opportuun is een verdere uitbreiding van het RL naar de provincie Antwerpen goed te keuren.

De Minaraad stelt vast dat het RLSD voldoet aan de voorwaarden inzake verplichte activiteiten, maar benadrukt dat het RL haar gebiedsgerichte en thematische activiteiten op gestructureerde wijze verder moet uitbouwen.

De Minaraad adviseert de aanvraag tot definitieve erkenning unaniem positief, maar spreekt zich niet specifiek uit over de aangevraagde uitbreiding van het werkingsgebied.

Downloads

Briefadvies definitieve erkenning RLSD

Download (grootte: 43.0 KB, type: application/pdf)