Verzameldecreet Omgeving, leefmilieu, natuur en ruimtelijke ordening 2022 (met SERV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
22 dec 2022
Productnummer
2022-033

De Minaraad en SERV gaan in dit advies in op een selectie van de bepalingen uit het Verzameldecreet omgeving (voluit het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening).

De Raden juichen de aanpassing aan de heffing afvalwater toe, die mikt op het promoten van hergebruik van water door bedrijven. Ze menen wel dat op termijn een grondigere legistieke bijstelling van de regelgeving inzake de afvalwaterheffing nodig is.

De Raden steunen ook de verruimde raadpleegbaarheid van de gebouwenpas voor derden, omdat ze kan bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen, in het bijzonder bij de doorwerking van de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen.  Ze vragen daarnaast om sterker in te zetten op integratie van beleidsdoelstellingen inzake water en circulaire materialen bij de gebouwenpas.

Verder vragen ze specifieke aandacht voor de privacy bij de openbaarmaking van gegevens binnen de omgevingsvergunning.

Ze kunnen instemmen met het voorstel dat bij de toepassing van het Decreet Complexe Projecten, de overheid die bevoegd is voor de vaststelling van het projectbesluit ook meteen kan beslissen over de aanleg, wijziging of opheffing van een gemeenteweg, op voorwaarde dat wordt toegevoegd dat de overheid die het besluit neemt, daarbij dan ook rekening dient te houden met de doelstellingen en principes van het gemeentewegendecreet.

Tenslotte vragen de Raden om de grondoverdrachten ten gevolge van gemeentefusies vrij te stellen van de plicht om een oriënterend bodem onderzoek op te stellen, net zoals dat het geval is bij de fusies van de woonmaatschappijen. Ze menen dat het onwenselijk is om de beoogde fusies hierdoor te bezwaren.

De Raden gaan in dit advies niet op de wijzigingen aan de VCRO, die werden behandeld binnen het advies van de SARO.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Briefadvies Verzameldecreet Omgeving, leefmilieu, natuur en ruimtelijke ordening 2022

Download (grootte: 183.9 KB, type: application/pdf)