Het verzameldecreet omgeving, natuur, landbouw en energie 2015 (met SALV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
05 feb 2015
Productnummer
2015-002

In hun gezamenlijk advies besteden Minaraad en SALV aandacht aan tien van de 26 hoofstukken die wijzigingen aanbrengen aan wetten en decreten. Hierna de hoofdlijnen van een deel van deze commentaren:

  • Veldwetboek: De Raden stellen vast dat de wijziging tegemoet komt aan hun gezamenlijke vraag voor duidelijkheid over  boslandbouwsystemen en bosaanplant volgens het Veldwetboek. Maar met de voorgestelde wijziging zijn nog niet alle andere knelpunten met betrekking tot boslandbouwsystemen opgelost.

  • Grondwaterdecreet: De Raden vragen een correctie in de ontwerptekst en steunen de gelijkstelling van de juridische basis voor het beheer van grondwaterlagen.

  • Milieuvergunningendecreet. De wijziging moet bekeken worden in het perspectief van de ontwikkeling van een PAS. Gezien het strakke tijdskader dringen de Raden aan om het proces tot opmaak van een VPAS en een DPAS met spoed verder te zetten. De landbouw- en werkgeversorganisaties spreken zich gemotiveerd uit voor een verlenging van de vergunning voor inrichtingen waarvoor een termijn geldt die eerder afloopt dan 31 december 2018, tot die datum. De natuur- en milieuorganisaties motiveren waarom zij niet akkoord gaan met die bewuste verlenging. Landelijk Vlaanderen neemt een standpunt in waarbij gerefereerd wordt naar de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen en de werknemersorganisaties en de VVSG onthouden zich bij deze kwestie.

  • Jachtdecreet: De Raden vragen om de voorgestelde wijzigingen samen te bekijken met de wijzigingen aan het Jachtdecreet van december 2014.

  • Drinkwaterdecreet: De Raden onderschrijven de voordelen van de aanstelling van de Vlaamse WaterRegulator als controleorgaan voor de drinkwatertarieven. Dat verreist kennis die deels aanwezig is bij andere regulatoren en best zoveel mogelijk zou gebundeld worden. Het uitvoeringsbesluit moet spoedig uitgewerkt worden om snel in werking te kunnen treden.
  • Decreet integraal waterbeleid: De Raden nemen akte van de omzetting van RL 2013/39/EU. Door de vroege aankondiging van nieuwe Vlaamse normen voor prioritaire stoffen stijgt de voorspelbaarheid van het beleid. De Raden stellen een tekstvereenvoudiging voor en vragen te onderzoeken of de decretale verankering van de evaluatie van de Vlaamse normen niet beter in het DABM zou ingevoerd worden.

  • Decreet openbaarheid van bestuur: De Raden vragen om de gevolgen van de versoepeling van de openbaarmaking van Seveso-informatie, naar analogie met de openbaarheid van milieu-informatie, goed in kaart te brengen en om hier voorzichtig mee om te gaan.

  • Decreet omgevingsvergunning: De Raden erkennen de wens van de Vlaamse Regering om het decreet omgevingsvergunning in  2015 te operationaliseren maar wijzen hierbij op een aantal randvoorwaarden die gerealiseerd moeten worden in relatief korte tijd. Met de verkorting van de termijn om een jurisdictioneel beroep in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 60 naar 45 dagen gaan BBL, Natuurpunt, vakbonden omwille van diverse overwegingen niet akkoord. Boerenbond, Unizo, Voka verwelkomen deze mogelijkheid wel, met name om de time-to-permit te verkorten. Zij vinden de verkorte termijn voldoende om derde-belanghebbenden de mogelijkheid te geven om adequaat beroep aan te tekenen.

Downloads

Het verzameldecreet omgeving, natuur, landbouw en energie 2015

Download (grootte: 136.0 KB, type: application/pdf)