Voorontwerp van decreet houdende wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (met SERV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
02 mei 2013
Productnummer
2013-022

In een gezamenlijk advies waarderen SERV en Minaraad dat de Vlaamse regering een voorontwerp van decreet heeft uitgewerkt dat een aantal aanbevelingen uit een eerder gezamenlijk advies vertaalt in wijzigingsvoorstellen van het Milieuhandhavingsdecreet. De raden benadrukken wel dat een betere milieuhandhaving ook andere maatregelen vergt dan louter juridische. Inzake de voorziene verdere depenalisering van een aantal overtredingen, menen de raden dat de wijziging van de bijlagen bij het Milieuhandhavingsbesluit een grondig debat met alle betrokken partijen vereist. De raden wijzen daarnaast op de capaciteitsproblemen die een aantal gemeenten ondervindt. Essentieel is daarom dat het Vlaams Gewest over de nodige mensen en middelen beschikt voor het noodzakelijke “hoog toezicht”.

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Briefadvies over het voorontwerp van decreet houdende wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Download (grootte: 60.8 KB, type: application/pdf)